English version

Zjednodu?eny stroboskop s klopnym obvodem

     Toto je upravené a hlavně zjednodu?ené zapojení p?edchozího stroboskopu. Hlavní změnou je zjednodu?ení zbyte?ně slo?itého obvodu pro ?ízení frekvence záblesk?. Druhá změna je v pou?ití tlumivky místo kondenzátor? jako omezova?e proudu. M??e to byt libovolná zá?ivková tlumivka pro zá?ivky 4 - 40W. Kondenzátor C1 by měl byt dosti odolny, lze pou?ít kondenzátor pro st?ídavé napětí, rozběhovy ?i běhovy kondenzátor pro motory nebo elektrolyt pro impulzní provoz s malym ESR. U klasickych elektrolyt? není toti? jejich p?e?ití p?íli? jisté, zvlá?tě p?i vy??ích frekvencích záblesk?. Kapacita C1 ur?uje intenzitu záblesk?. Doutnavka by měla mít velké zápalné napětí, asi 150V - 200V, jinak se musí spojit více doutnavek do série. Doutnavka toti? ur?uje napětí pro zapalovací trafo a pokud bude p?íli? malé, nemusí sta?it pro zapálení vybojky. Odpor R1 ur?uje maximální frekvenci, kterou bude mo?no pomocí potenciometru nastavit. Jeho hodnota závisí na pou?ité vybojce a kapacitě C1, volí se taková, aby vybojka nebyla p?íli? roz?havená do oran?ova :-) ani po del?í době s potenciometrem nadoraz. Nikdy by se nemělo stát, ?e vybojka z?stane svítít trvale a vyboj nezhasne - to je d?kaz p?íli? vysoké teploty a vybojka se tímto po nějaké době zni?í. P?i stavbě je nutno brát ohled na to, ?e na vystupu zapalovacího trafa je vysoké napětí. Spoj od trafa k vybojce musí byt od v?ech ostatních vodivych ?ástí alespoň 6mm daleko, jinak m??e docházet k jisk?ení, tím poklesne napětí a vybojka nebude zapalovat (proud je tak maly, ?e jisk?ení nemusí byt ani vidět).

     Pozor! Za?ízení je galvanicky spojeno se sítí. P?ed manipulací je nutno jej odpojit a vybít kondenzátory. Potenciometr musí mít plastovou h?ídel. Celé za?ízení musí byt vhodně chráněno proti doteku ?ástí pod napětím. Vybojka se silně zah?ívá a p?i nevhodné mechanické konstrukci nebo umístění hrozí po?ár. Za p?ípadné újmy neberu zodpovědnost - v?e děláte na vlastní nebezpe?í.


Schéma zjednodu?eného stroboskopu s klopnym obvodemzpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏