English version

Vykonny stroboskop s externím spou?těním a oddělenym vstupem

     Toto je dal?í ze série stroboskop?. Pro omezování proudu je zde opět pou?ita tlumivka ze zá?ivky, proto?e se tento zp?sob omezování ukázal jako nejlep?í. Stroboskop je ur?en pro externí ?ízení záblesk?. Vstup je galvanicky oddělen pomocí opto?lenu.

     Pozor! Za?ízení je galvanicky spojeno se sítí. P?ed manipulací je nutno jej odpojit a vybít kondenzátory. Celé za?ízení musí byt vhodně chráněno proti doteku ?ástí pod napětím. Vybojka se silně zah?ívá a p?i nevhodné mechanické konstrukci nebo umístění hrozí po?ár. Za Va?e p?ípadné újmy neberu zodpovědnost - v?e děláte na vlastní nebezpe?í.


Schéma vykonného stroboskopu s galvanicky oddělenym externím spou?těním


U?ite?né vzore?ky - vypo?et energie záblesku stroboskopu dle kondenzátoru apod.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏