English version

Stroboskop s klopnym obvodem

     Toto je vylep?ené zapojení p?edchozího stroboskopu. P?ibyl v něm klopny obvod s doutnavkou a pracuje tedy samostatně, bez vněj?ího zdroje impulz?. Upraven je také napájecí obvod, je vypu?těno oddělovací trado, které p?i samostatné ?innosti a vhodném zapouzd?ení není pot?eba. Místo srá?ecího odporu pro omezení nabíjecího proudu je pou?it kondenzátor.
     Rychlost blikání se nastavuje potenciometrem, p?es něj (a odpor 470K) se nabíjí kondenzátor 220n a? na zápalné napětí doutnavky. Po zapálení se prudce vybije a sou?asně se otev?e tyristor, vyboj z trafa zapálí vybojku. V?e se stále opakuje. Rychlost lze regulovat v docela velkém rozsahu. K vybojce nedoporu?uju p?ipojovat vět?í kondenzátor ne? 56u, aby se vybojka nep?eh?ála. Je vhodné pou?ít nějaky odolněj?í kondenzátor.
     Mohl by Vás zajímat také Zjednodu?eny stroboskop s klopnym obvodem.

     Pozor - v obvodu je nebezpe?né sítové napětí, není od sítě oddělen. Potenciometr musí mít plastovou h?ídel. Kondenzátory mohou z?stat nabité i po vypnutí. Záblesky světla mohou u některych osob vyvolat záchvat nebo jiné zdravotní problémy. V?e děláte na vlastní nebezpe?í.


Schéma stroboskopu s klopnym obvodemP?idáno: 2003
p?edchozí stroboskop
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏