English version

Perpetuum mobile - Generátor "volné" energie ze sví?ky :)

     úvod: Nejedná se sice o ?ádné opravdové perpetuum mobile, zdroj volné energie zdarma z atmosféry ani nic podobného, ale p?esto to je, zvlá?tě pro za?áte?níky a milovníky alternativních a neobvyklych zdroj? energie, velice zajímavy experiment :).
     Popis: Toto za?ízení umo?ňuje vyrábět elektrickou energii z tepla ho?ící sví?ky nebo jakéhokoliv jiného tepelného zdroje (kahan, úst?ední topení, kotel, chladi?...). K p?eměně tepelné energie na elektrickou je vyu?it Peltier?v termoelektricky ?lánek (termo?lánek). Je to spolehlivá metoda bez pou?ití jakychkoliv pohyblivych ?ástí (na rozdíl od nap?. tepelné elektrárny). Vykon sice není nijak závratny, ale k napájení mnohych malych bateriovych spot?ebi?? posta?í. Princip za?ízení je jednoduchy: Pokud jednu stranu termo?lánku oh?íváme a druhou ochlazujeme, termo?lánek vytvá?í elektrické napětí. (Chlazení je nutné, proto?e podle 2. termodynamického zákona ?ádny stroj nem??e pracovat pouze tím, ?e je oh?íván - zjednodu?eně ?e?eno) Oh?ev je v mém p?ípadě zaji?těn sví?kou. Chlazení je zaji?těno velkym pasivním chladi?em z CPU. Chlazení ventilátorem by pravděpodobně nebylo mo?né, proto?e jeho spot?eba by nejspí? p?esáhla vykon tohoto generátoru :). ?ím vět?í je rozdíl teplot, tím vět?í napětí a vykon termo?lánek m??e poskytnout. Já jsem k pokusu pou?il termo?lánek M-TEC1-12710, ale lze pou?ít i jiné typy. ?lánek zde pracuje opa?ně. Postavil jsem dva prototypy, první vytvá?í po ustálení napětí cca 0,8V. Druhy cca 0,9 - 1V a proud do zkratu témě? 0,5A. Napětí je p?íli? malé na to, aby samo o sobě ?lo vyu?ít k napájení spot?ebi??, ale lze ho zvy?it pomocí měni?e. K testování generátoru byl vyu?it měni? s LED, ktery pracuje u? od 0,4V. K napájení jinych spot?ebi?? lze pou?ít obvod na schématu ní?e. K vystupu je vhodné p?ipojit zenerovu diodu ZD stabilizující napětí na po?adovanou hodnotu. ZD m??ete nahradit i několika diodami v sérii. Měni? lze pou?ít k napájení spot?ebi?? vy?adujících napětí 1,5 - 6V.

    Pozor: Za?ízení se zapálenou sví?kou nenechávejte bez dozoru - hrozí po?ár.


schéma Perpetuum mobile (Generátoru "volné" energie) ze sví?ky :)


Generátor "volné" energie ze sví?ky - stavba prototypu 1.


Generátor "volné" energie ze sví?ky - prototyp 1 během testování

Generátor volné energie ze sví?ky - prototyp 1 během testování


Generátor volné energie ze sví?ky - prototyp 1 během testování


Generátor volné energie ze sví?ky - prototyp 1 během testováníPeltierovy termoelektrické ?lánky (termo?lánky) M-TEC1-12710.


Generátor "volné" energie ze sví?ky - P?íprava na stavbu prototypu 2.


Generátor "volné" energie ze sví?ky - prototyp 2.

Generátor volné energie ze sví?ky - prototyp 2.


Generátor volné energie ze sví?ky - prototyp 2.Generátor "volné" energie ze sví?ky - prototyp 2 v provozu.


Video - sestavení a provoz za?ízení.P?idáno: 17. 12. 2011
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏