English version

Zdroj Pro TC se dvěma MOTy (4200V~ 0,7A)

    Zdroj jsem zkonstruoval pro napájení TC. Dvě omezovací tlumivky jsou vyrobeny z nepot?ebnych tlumivek 150W pro sodíkové vybojky. Jsou z nich odstraněny plechy tvaru U, zbyde pouze vinutí na plechách T. (P?i p?ipojení takové tlumivky samostatně k napětí 230V 50Hz protéká tlumivkou proud 20A.) Tlumivky na sekundární straně jsou ze zá?ivek. Spolu s kondenzátory (20ks 330nF 250V~) chrání MOTy p?ed vf napětím. Cely zdroj odebírá ze sítě naprázdno asi 2,6A, p?i zkratu 13A. Vystupní proud do zkratu je 0,7A, napětí naprázdno 4200V.

     POZOR! Tento je extrémně nebezpe?ny, jeho napětí m??e zp?sobit smrt nebo tě?ké popáleniny. Zdroj nenechávejte v provozu bez dozoru. Vysoké napětí m??e p?eklenout zna?né vzdálenosti. Zdroj odebírá ze sítě velmi silny proud, m??e dojít k po?kození elektroinstalace a po?áru. V?e, co je zde zobrazeno a popsáno, děláte na vlastní nebezpe?í; autor nenese za va?e újmy ?ádnou zodpovědnost.


schéma zdroje se dvěma MOTy


Zdroj se 2ma MOTy. Vlevo je vidět jisk?i?tě ze ?ty? měděnych trubek.


Napětí zdroje sta?í pro zapálení jisk?i?tě s celkovou mezerou a? 3,5mm. Na obrázku je jisk?i?tě se t?emi drahami zhotovené ze ?ty? měděnych trubek (10 x 120mm).zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏