Te?ky u vinutí transformátor? - Co znamenají

    ?asto se setkávám s dotazy, co vlastně znamenají te?ky u vinutí transformátoru (v jeho schématické zna?ce). Jedná se o ozna?ení vzájemné orientace vinutí. Polarita okam?itého napětí na v?ech vinutích odpovídá te?kám. Pokud nap?. na jedno vinutí p?ipojíme napětí v orientaci + na konci s te?kou, - na konci bez te?ky, tak i v?echna ostatní vinutí budou mít stejnou polaritu, tedy + na konci s te?kou, - na konci bez te?ky. Dodr?ení orientace vinutí je nezbytné, zvlá?tě p?i konstrukcích impulzních zdroj? a měni?? (kromě dvoj?innych). Nepochopení te?ek zp?sobuje obvykle neúspěchy za?áte?ník? :). Vyznam te?ek by měl byt jasny z názorného obrázku ní?e:

?erné te?ky u vinutí transformátoru    Poznámky:

- O te?kách a orientaci vinutí panuje spousta myt?. Někdy jsou vysvětlovány jako za?átky vinutí, spodní konce vinutí, konce vycházející ze stejné strany jádra nebo konce vyvedené na stejné ?elo / stejnou stranu ?ela, co? je nesprávné. Jindy je zase p?ikládán vyznam tomu, zda vinutí p?ipomíná levoto?ivy, ?i pravoto?ivy závit, co? také není pravda.

- Te?ky se tykají orientace napětí, nikoliv proudu. Proud m??e v tu chvíli byt orientován souhlasně i opa?ně, m??e mít r?zny fázovy posuv a některymi vinutími nemusí téci ?ádny proud.

zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏