English version

Digitální teploměr s LED/LCD displejem

     P?iná?ím Vám hned dvě verze digitálního teploměru s obvodem 7106 (ICL7106 / MH7106 / MHB7106), které jsem nedávno postavil. Jedna verze vyu?ívá LED displej, druhá LCD. V obou verzích slou?í jako sníma? teploty k?emíkovy tranzistor. Teplota se ur?uje podle jeho úbytku napětí, teplotní závislost je cca -2,2mV / °C. Napájení m??e byt bu? baterií 9V, nebo vhodnym nestabilizovanym zdrojem. Oscilátor s R1 a C1 ur?uje vzorkovací frekvenci - p?i pou?ití 100k a 100p je frekvence 3Hz. Teoreticky rozsah teplot je -199,9 a? 199,9°C, skute?ny rozsah je omezen povolenymi teplotami tranzistoru na cca -65,0 a? 150,0°C. Rozli?ení na 0,1°C. Pokud chcete teploměr pou?ívat jako pokojovy, není nutné osazovat ?íslici stovek (vlevo) ani znaménko minus. Té? desetinná ?íslice (vpravo) nemusí byt osazena, pokud posta?uje rozli?ení na 1°C. Jednoduchy pokojovy teploměr tedy vysta?í pouze s dvojmístnym displejem, jako vidíte na obrázku ní?e.

     Verze s LED
Verze s LED se obvykle staví s obvodem 7107, ktery má vět?í vystupní proud, ale tento obvod vy?aduje symetrické stabilizované napájení. Vyhodou 7106 je jednoduché napájení bez stabilizace. Problém malého proudu je vy?e?en vysocesvítivym displejem (1mA). 7106 je také leh?í získat z druhé ruky ne? 7107. Oba obvody m??ete dnes koupit za cca 40K?. Obvod 7107 zde nebudu rozebírat, info k oběma obvod?m najdete v jejich datasheetu.

     Verze s LCD
Zde je obvod 7106 zapojen obvyklym zp?sobem. LCD je buzen st?ídavym signálem 60Hz. Na v?ech vyvodech pro displej i na vyvodu spole?né elektrody je obdélník 60Hz. Vyvody pro pro segmenty, které nemají byt zobrazené, mají napětí ve fázi se spole?nou elektrodou. Vyvody pro segmenty, které se zobrazují, mají napětí v protifázi. T1 slou?í jako invertor pro desetinnou te?ku. Teploměr s LCD je nejjednodu??í vyrobit p?estavbou z levného nebo starého digitálního multimetru (vět?ina pou?ívá obvod 7106). Odběr je men?í ne? 1mA, proto se hodí i pro bateriové napájení.

     Kalibrace
Teploměr je nutno nakalibrovat. Kalibrace se provádí pomocí trimr? P1 a P2 ve dvou krocích. V prvním kroku se nastavuje nulování, v?dy podle ledové t?í?tě. Nastavte P2 p?ibli?ně na st?ed. Sondu (Tranzistor) umistěte do vodotěsného obalu a pono?te do zamíchané ledové t?í?tě (kousky ledu ve vodě). Po ustálení nastavte P1 tak, aby se zobrazilo 00,0°C. Ve druhém kroku se nastavuje P2 podle známé teploty, nejlépe vroucí vody na 100°C. V nouzi lze nastavení P2 provést podle jiného teploměru p?i pokojové teplotě. Pro p?esné nastavení lze pou?ít víceotá?kové trimry.


schéma digitálního teploměru s 7106 a LED displejem
schéma digitálního teploměru s LED displejem

schéma digitálního teploměru s 7106 a LCD displejem
schéma digitálního teploměru s LCD displejem

Zku?ební zapojení pokojového teploměru s LED displejem
Zku?ební zapojení pokojového teploměru s LED displejem, 0 - 99°C, rozli?ení na 1°C.

Torzo starého multimetru ur?ené k p?estavbě na teploměr
Torzo starého multimetru ur?ené k p?estavbě na teploměr....

 a zde ji? hotovy teploměr s LCD
... a zde ji? hotovy teploměr s LCD, -65 a? 150°C, rozli?ení 0,1°C.

Kalibrace nuly v ledové t?í?ti
Kalibrace nuly v ledové t?í?ti.

Staré obvody zna?ky TESLA
Staré obvody zna?ky TESLA. Dnes ji? shánějte verzi ICL7106.

R?zné teploměry - rtu?ové, lihové, digitální
R?zné teploměry. Pro kalibraci P2 se té? dají pou?ít (vyhnete se práci s vroucí vodou), ale p?esnost bude o něco hor?í. Rtu?ové laboratorní teploměry jsou poměrně p?esné, levné digitální pokojové teploměry od Vietnamc? je?tě ujdou, lihové teploměry jsou dost nep?esné (odchylka bě?ně i 1°C).zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏