English version

Maly klasicky Tesl?v transformátor II.

     Tento tesl?v transformátor vytvá?í sr?ení 8cm a vyboje dlouhé asi 10cm. Sekundár jsem pou?il z p?edchozího teslova transformátoru (400z, vysoky 12cm). Primár má 3 závity měděného drátu 1,5mm, vinutého dvojitě. Kondenzátor je sestaven ze ?ty? 2,5nF, tedy celkem 10nF na nejméně 30kV (domácí vyroba, jak jinak). Jisk?i?tě je opět statické, zabudované do velké bakelitové krabi?ky a zakryté plexisklem (chrání p?ed UV zá?ením). Vzdálenost elektrod je asi 2 - 2,5mm. Vykon napájecího zdroje 10kV je zde omezen na max. asi 300W.

     !!! POZOR!!! Tesl?v transformátor je extrémně nebezpe?né za?ízení! Jeho napájecí napětí m??e byt smrtelné! Bez znalosti zásad práce s vysokym napětím byste jej neměli konstruovat. Tesl?v transformátor zp?sobuje ?irokopásmové ru?ení radiovych vln. Elektromagnetické vyza?ování m??e po?kodit elektronické p?ístroje nebo pamě?ová média. V jisk?i?ti vzniká ozón (O3) a dal?í jedovaté plyny, nutno větrat! Jisk?i?tě vyza?uje UV zá?ení. Proud p?i zapálení vyboje dosahuje a? několik kiloampér. Kondenzátor z?stává nabity i po vypnutí. Napětí 10kV je schopno p?eklenout i několik cm. V?e děláte na vlastní nebezpe?í! Za p?ípadné újmy neberu ?ádnou zodpovědnost.


Schéma klasického Teslova transformátoru s jisk?i?těm.


Pr?běh napětí na primáru (zjednodu?eně).


Velky ?roubovák s dráty jako zakon?ení sekundáru.


Vyboj do uzeměné elektrody (ta je na obrázku ?patně vidět)
?árovka 200W jako plazma koule.


Celé za?ízení (bez zdroje).


Jisk?i?tě s mezerou 2,5mm v bakelitové krabi?ce 8 x 8 x 10cm.


Jisk?i?tě v provozu. (Pozor na o?i!)


Kondenzátory.


Toto sen p?íli? nepat?í, je to vyboj ze zdroje 10 000V p?i omezeném vykonu 300W.


zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏