English version

SGTC III. - St?ední klasicky Tesl?v transformátor

     Sekundár je dlouhy 25cm, pr?měr 7,2cm, drát 0,3mm (trubka je dlouhá 55cm, ale v p?lce jednodu?e do?el drát :)). Primár má 4 závity velmi silného měděného drátu, pr?měr cívky je 20cm. Kondenzátor je sestaven z pěti 2,5n , tedy celkem 12,5n na nejméně 30kV (domácí vyroba, jak jinak). Jisk?i?tě je statické, zabudované do velké bakelitové krabi?ky a zakryté plexisklem. Vzdálenost elektrod je asi 2 - 2,5mm. Vykon zdroje je zde omezen na max. asi 300W.
     Zatím se bez velkého ladění povedlo sr?ení 13cm a vyboje16cm.

     !!! POZOR!!! Tesl?v transformátor je extrémně nebezpe?né za?ízení! Jeho napájecí napětí m??e byt smrtelné! Bez znalosti zásad práce s vysokym napětím byste jej neměli konstruovat. Tesl?v transformátor zp?sobuje ?irokopásmové ru?ení radiovych vln. Elektromagnetické vyza?ování m??e po?kodit elektronické p?ístroje nebo pamě?ová média. V jisk?i?ti vzniká ozón (O3) a dal?í jedovaté plyny, nutno větrat! Jisk?i?tě vyza?uje UV zá?ení. Proud p?i zapálení vyboje dosahuje a? několik kiloampér. Kondenzátor z?stává nabity i po vypnutí. Napětí 10kV je schopno p?eklenout i několik cm. V?e děláte na vlastní nebezpe?í! Za p?ípadné újmy neberu ?ádnou zodpovědnost.


Schéma klasického Teslova transformátoru s jisk?i?těm.


Pr?běh napětí na primáru (zjednodu?eně).Primár


Vyboj do padesátníku. Tohle doma v ?ádném p?ípadě nezkou?ejte.


Opravdu to nezkou?ejte !!!


Halogenová spirála 1000W slou?ící jako variátor (proudově závisly odpor). Je zapojena v sérii s vykonovou ?ástí zdroje vn. Za mormálních okolností témě? v?bec neh?eje, v p?ípadě závady zdroje by omezila protékající proud. Na obrázku je spirála p?ipojená na 230V.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏