English version

SGTC I. - Maly klasicky Tesl?v transformátor

     Tesl?v Transformátor je za?ízení vytvá?ející velmi vysoké napětí s vysokou frekvencí. Vynalezl ho v roce 1897 Americky fyzik Chorvatského p?vodu Nikola Tesla. (Odtud jeho název). Popis jeho fungování si m??ete podrobně p?e?íst na tisících stránek, tak?e se pokusím byt stru?ny: Kondenzátor se nabíjí do chvíle, kdy v jisk?i?ti vznikne vyboj. tím se kondenzátor spojí s primárem a vzniknou tlumené kmity (obrázek ní?e) o vysoké frekvenci desítek a? mnoha stovek kHz. Kdy? je kondenzátor ji? témě? vybity, vyboj zanikne a v?e se opakuje. Opakovací frekvence zapalování jisk?i?tě je desítky a? tisíce Hz. Vysokofrekven?ní kmity se indukují v sekundáru a vzniká velmi vysoké napětí. Primár a sekundár by měli byt naladěny na stejny rezonan?ní kmito?et. To se provádí změnou po?tu závit? primáru nebo změnou kapacity kondenzátoru. Primár tvo?í několik závit? silného drátu nebo měděné trubky. Sekundár tvo?í válcová cívka (solenoid) s několika stovkami a? tisíci závit?. Tesl?v transformátor je nutno uzemnit. Tesl?v transformátor se napájí měkkym zdrojem napětí asi 5 - 20kV (m??e byt i méně, ale napětí je schopno p?esko?it jen na velmi malou vzdálenost a vznikají problémy s konstrukcí jisk?i?tě). Napětí m??e byt bu?to st?ídavé (50Hz) nebo stejnosměrné. Nejlépe se hodí neonovy transformátor, proto?e má vhodné napětí a proud a je měkky. Lze pou?ít i jiny typ transformátoru, nap?. z mikrovlnky (tzv. MOT, 2,1kV + zdvojova?), ten je ale dosti tvrdy a pot?ebuje omezit proud nap?. tlumivkou. Druhá mo?nost je napájení stejnosměrnym napětím z impulzního zdroje nebo násobi?e, pro maly Tesl?v transformátor lze pou?ít i zdroj s televizním vn trafem, jako t?eba tento Spínany zdroj 20kV.
     M?j Tesl?v transformátor se také napájí z tohoto zdroje. Jisk?i?tě má vzdálenost elektrod asi 1mm, kondenzátor má kapacitu 10n, primár má 2 závity (vinuté silnym drátem a trojitě pro sní?ení odporu) a sekundár má asi 400 závit?. Pr?měr primáru je 11cm a sekundáru 6,5cm. Toto je m?j první Tesl?v transformátor :).

     !!! VAROVáN í!!! Tesl?v transformátor je extrémně nebezpe?né za?ízení! Napájecí napětí mnoha kV s proudem desítek a? stovek mA je absolutně smrtelné! Bez znalosti zásad práce s vysokym napětím byste neměli ani pomy?let na jeho konstrukci. Tesl?v transformátor zp?sobuje ?irokopásmové ru?ení radiovych vln. Elektromagnetické vyza?ování m??e po?kodit elektronické p?ístroje nebo pamě?ová média. V jisk?i?ti vzniká ozón (O3), oxidy dusíku a dal?í jedovaté plyny, nutno větrat! Jisk?i?tě vyza?uje UV zá?ení. Proud p?i zapálení vyboje dosahuje a? několik kiloampér. Kondenzátor z?stává nabity i po vypnutí. Napětí 20kV je schopno p?eklenout i několik cm. V?e děláte na vlastní nebezpe?í! Za p?ípadné újmy neberu ?ádnou zodpovědnost.


Schéma klasického Teslova transformátoru s jisk?i?těm.


Pr?běh napětí na primáru (zjednodu?eně).


Pohled na celé za?ízení.


Teslák v provozu.

To vpravo je jisk?i?tě...

...se t?emi hroty...


Plazma koule...


...a zá?ivka ve vzdálenosti asi 20cm (svítí i mnohem dál)


Chladi? jako p?ídavná kapacita...


... a je?tě jednou.


Jisk?i?tě. ?elezné ?rouby nejsou ideální, ale pro maly tesl?v transformátor je lze pou?ít.


Kondenzátor 10n 30kV domácí vyroby z igelitu a alobalu.


Primár a sekundár na jakési ?puli.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏