English version

Miniaturní klasicky Tesl?v transformátor

     Toto je men?í verze p?edchozího teslova transformátoru. Také se napájí Spínanym zdrojem 20kV, ale ?lo by pou?ít i slab?í zdroj 5 - 20kV nap?. s televizním trafem. Jisk?i?tě je pou?ito také z p?edchozího tesláku. Primární cívka má 3 závity a sekundární, navinutá na krabi?ku od filmu, má 160 závit? drátem pr?měru cca 0,3mm. Kondenzátor je 1,5nF domácí vyroby. Tento "teslák" je i p?es svoje malé rozměry celkem efektní.

     !!! POZOR!!! Tesl?v transformátor je extrémně nebezpe?né za?ízení! Jeho napájecí napětí m??e byt smrtelné! Bez znalosti zásad práce s vysokym napětím byste jej neměli konstruovat. Tesl?v transformátor zp?sobuje ?irokopásmové ru?ení radiovych vln. Elektromagnetické vyza?ování m??e po?kodit elektronické p?ístroje nebo pamě?ová média. V jisk?i?ti vzniká ozón (O3) a dal?í jedovaté plyny, nutno větrat! Jisk?i?tě vyza?uje UV zá?ení. Proud p?i zapálení vyboje dosahuje a? několik kiloampér. Kondenzátor z?stává nabity i po vypnutí. Napětí 20kV je schopno p?eklenout i několik cm. V?e děláte na vlastní nebezpe?í! Za p?ípadné újmy neberu ?ádnou zodpovědnost.


Schéma klasického Teslova transformátoru s jisk?i?těm.


Pr?běh napětí na primáru (zjednodu?eně).


Teslák v provozu


S p?ídavnou kapacitou


Je?tě jednou :-)


Celé za?ízení


Sekundár na krabi?ce od filmuzpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏