English version

Test NiMH akumulátor? - pozor na padělky

     Rozhodl jsem se otestovat některé akumulátory dostupné na trhu a zjistit pravdu o jejich parametrech, zejména kapacitě :). Zamě?il jsem s na tu?kové (AA) akumulátory NiMH. K testování jsem pou?il sv?j Me?i? kapacity akumulátor?. Ukázalo se, ?e na akumulátorech se opravdu nevyplatí ?et?it. ?íká se: Nejsem tak bohaty, abych si mohl kupovat levné věci. A opravdu to platí. Nejlevněj?í NiMH mají a? 15x men?í skute?nou kapacitu, ne? je uváděno (!!!). ESR je naopak několikrát vy??í, ne? by mělo byt. Takové kousky ?lověk m??e akorát zahodit. Zdá se, ?e trh je zaplaven padělky, prodávají se naprosto nepou?itelné náhra?ky a kapacitu si vyrobci vymy?lí zcela podle libosti. Podle některych zdroj? jsou dokonce za NiMH vydávány NiCd ?lánky nebo i jednorázové baterie (!). Vypadá to, ?e ?ím vět?í uváděná kapacita, tím ni??í je ta skute?ná :). Uváděná kapacita ?asto ani není technicky mo?ná (AA 3000mAh, někdy dokonce 3800mAh). Kvalitní ne?izené nabíjecí AA (tu?kové) baterie obvykle mají 2000 mAh. Vyskytují se i 2500 mAh, ale těch 25% kapacity navíc je dosa?eno na úkor jinych parametr?, jako je ?ivotnost (po?et cykl?), samovybíjení, odolnost proti hlubokému vybití apod. Kromě mě?ení kapacity jsem testované baterie také vá?il. Ukázala se zajímavá závislost: ?ím tě??í, tím poctivěj?í ?lánek je. Poctivé tu?kové akumulátory vá?í kolem 25 - 30 g. Nejhor?í mají t?eba jen 14 g. To u? je poznat i potě?káním v ruce. Na trhu jsou jak bezejmenné baterie, tak i padělky poctivych zna?ek. Ty nejodbytěj?í mají dokonce ?ást prostoru dutou. Problém není jen v jejich nízké kapacitě, ale i ve vysokém vnit?ním odporu. Kv?li němu proudově náro?něj?í spot?ebi?e (nap?. digitální fo?áky) hlásí vybité baterie velmi brzy. (Kapacita nap?. 750mAh by sama o sobě nebyla tak stra?ná. Pamatuji se, ?e ve svém prvním digitálu jsem pou?íval NiCd dokonce jen 600mAh a fotit se na ně dalo díky jejich nízkému vnit?nímu odporu slu?ně.)


Vyrobce (ozna?ení)TypUdaná kapacitaZmě?ená kapacitaHmotnostCenaTyp ?.
Neuvedeno NiMH 3000mAh 325-380 mAh (!!!) 14,1 - 14,8 g 21 K? 1
Powercell NiMH 2600mAh 706-764 mAh (!) 19,9 - 20,7 g 25 K? 2
Sanyo Eneloop (HR-3UTGB) NiMH min. 1900mAh 1931 mAh 25,9 - 26,1 g 55 K? 3
C.F.L. NiMH Up to 3800mAh 525 mAh (!!) 17,4 g 27 K? 4
SDNMY NiMH 3800mAh 520 mAh (!!) 17,1 g 26 K? 5
GODP NiMH 3000mAh 746 mAh (!) 18,7 g 24 K? 6
GO!GREEN NiMH 3000mAh 541-633 mAh (!!) 19 g 23 K? 7
BTY (LH2-2300AA) NiMH 2300mAh 239 mAh (!!!!) 15,7 g 25 K? 8
BTY NiMH 2500mAh 169 mAh (!!!!) 15,5 g 25 K? 9Akumulátor typ ?. 1 - vá?ení. Velmi levné, strohé, bezejmenné NiMH baterie. Udáváno 3000 mAh, u r?znych kus? změ?eno 325-380 mAh (!!!).


Typ ?. 1 - rozebrany. ?ást je dutá :).


Typ ?. 2 - Powercell NiMH 2600 mAh. Ty vypadají trochu slibněji, ale změ?enych 706 - 764 mAh je taky bída.


Typ ?. 2 - Mě?ení kapacity.


Typ ?. 3 - Sanyo Eneloop, udáváno 2000 mAh a 1800 cykl?, p?ímo na bateriích údaj "min. 1900 mAh". 4ks v krabi?ce.


Vyrobce uvádí, ?e jsou p?ednabité, tak?e nejd?ív test, jak moc jsou p?ednabité :). Ukázalo to 1315 mAh. Po nabití v delta peak nabíje?ce proudem 360mA to ukázalo 1734 mAh. Vyrobce p?edepisuje nabíjení proudem 200mA po dobu 16h, p?i těchto podmínkách jsem změ?il 1931mAh.


Typ ?. 4: NiMH baterie zna?ky C.F.L. s udanou kapacitou neuvě?itelnych 3800mAh. Uvádí standardní nabíjení 380mA po dobu 14h a rychlé 900mA po 2,5h. Uvedená kapacita v tu?kové baterii je skute?ně naprosty nesmysl. Proto je na ní také napsáno "Up to 3800mAh" (A? 3800mAh). Cokoliv men?ího tedy splňuje specifikaci :). Změ?enych 525mAh nijak nep?ekvapilo.


Typ ?. 5. Tato NiMH baterie od SDNMY (co to proboha je?) zdá se byt skute?nym skvostem. Uvádí kapcitu 3800mAh, ale p?edepsané nabíjení je 60mA po dobu 15h, nabitá kapacita tedy je 900mAh. Jedná se tedy o perpetuum mobile, za?ízení s ú?inností 422% :). Spí?e bych ?ekl, ?e p?edepsané nabíjení odpovídá realitě. Standardně se nabíjí 0,1C po 14-16h, tak?e skute?ná kapacita bude 600mAh. Tato baterie se od p?edchozí li?í tím, ?e p?edepsané nabíjení je zvoleno podle skute?nosti, ne podle vymy?lené kapacity.


Typ ?. 6 - NiMH baterie GODP. Uvádí 3000mAh, skute?nost je 746mAh (slabá ?tvrtina).


Typ ?. 7 - NiMH baterie Go!Green. Uvádí 3000mAh. Testovány byly 2 ?lánky, změ?eno 541 a 633 mAh (slabá pětina uváděného, ?lánky se kus od kusu hodně li?í).


Typ ?. 8 a 9 - NiMH baterie BTY. Uvádí 2300mAh a 2500mAh. Změ?eno 239mAh a 169mAh. To je zatím nejhor?í vysledek ze v?ech testovanych. Poslední má jen 6,8% uváděné kapacity a je dobrá rovnou do kontejneru.P?idáno: 14. 5. 2014
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏