English version

Jednoduchy zkou?e? tranzistor? a dal?ích sou?ástek

     Tento jednoduchy tester slou?í ke zkou?ení bipolárních tranzistor? NPN a PNP, lze s ním zkou?et ale i jiné polovodi?e a pasivní sou?ástky, jako MOSFETy, diody, triaky, tyristory, LED diody, spína?e atd. M??ete zjistit i svodovy proud kondenzátor?. Práce s ním je velmi jednoduchá. Princip zkou?e?e je z?ejmy ze schématu, LED diody (libovolny typ, lépe v?ak vysocesvítivé) slou?í jako indikátor proudu mezi svorkami "+" a "-". LED 1 je zapojena p?es tranzistor, tak?e citlivě indikuje i velmi maly proud. LED 2 indikuje vět?í proud. P?epína? p?ipojuje na bázi kladné nebo záporné napětí p?es odpor. Vypína? není nutny, pokud se svorky nebudou v ne?innosti vzájemně dotykat.
Bipolární Tranzistory NPN/PNP:
Tranzistor NPN p?ipojíte kolektorem ke svorce "+", emitorem k "-". P?epína? nastavíte na "NPN". U dobrého tranzistoru v tuto chvíli nesvítí ?ádná LED. Pak p?ipojte svorku B k bázi, obě led se musí rozsvítit. Tranzistor PNP se zkou?í obdobně, ale p?epína? se p?epne na "PNP", emitor je "+" a kolektor "-".
MOSFET N/P:
U FET? a MOSFET? (unipolárních tranzistor?) typu N se p?ipojí vyvod S ke svorce "-", vyvod D k "+" a vyvod G k "B". S p?epína?em v poloze "NPN" svítí obě LED, v poloze "PNP" ?ádná. U tranzistor? typu P pou?ijeme opa?nou polaritu, tedy S ke svorce "+" a D ke svorce "-". P?epína? pak funguje obráceně (NPN - obě LED zhasnou, PNP - obě svítí).
Tyristory:
P?i zkou?ení tyristor? se vyu?ijí jen svorky "+" a "-". Anoda se p?ipojí k "+" a katoda k "-". Nic nesvítí. U typu PNPN se na chvíli spojí ?ídící elektroda G s "+", obě LED se rozsvítí a svítí i po odpojení G. U typu NPNP (dosti neobvykly typ tyristoru) se G spojuje s "-", jinak je v?e stejné. (Pozn.: u vět?ích tyristor? v?ak testovací proud nemusí sta?it k jejich udr?ení ve vodivém stavu.)
Triaky:
Zkou?ení triak? je obdobné jako u tyristor?, zkou?í se ale v obou směrech, ve v?ech 3 nebo 4 kvadrantech (dle typu).
Diody:
Anoda "+" a katoda "-" ... svítí obě LED, obráceně nesvítí nic.
Diody LED:
Anoda "+" a katoda "-", Obě LED testeru i testovaná LED svítí.
?árovky, spína?e, tla?ítka, cívky, kabely, konektory:
Pomocí svorek "+" a "-" otestujeme vodivost vlákna ?árovky, spína?e, tla?ítka, cívky, kabelu ?i konektoru. Svorky "+" a "-" slou?í zkrátka jako zkou?e?ka vodivosti k ?emukoliv.
Kondenzátory:
Kondenzátor se p?ipojí na "+" a "-" a po jeho nabití nesmí nic svítit, jinak je prora?eny nebo má svodovy proud. Vět?í kapacity se mohou déle nabíjet a trvá déle, ne? LED zhasnou. U elektrolyt? a jinych polárních kondenzátor? (tantal) dodr?te polaritu!
Reproduktory, sluchátka:
P?ipojte na "+" a "-". LED svítí, v reproduktoru (sluchátku) se ozve lupnutí.


schéma jednoduchého testeru tranzistor? a polovodi??
Schéma zkou?e?e (testeru) tranzistor? a dal?ích sou?ástek.

tester tranzistor? a polovodi??
Takhle vypadá m?j zkou?e? (v krabi?ce od ?vyka?ky :-))
Napájí se miniaturní baterií 12V.P?idáno: 2006
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏