English version

Barevny LED indikátor teploty

     úvod: Barevny indikátor teploty má ?iroké spektrum uplatnění. M??e byt pou?it nap?. pro indikaci teploty vzduchu vody, r?znych za?ízení a vykonovych prvk? (zesilova?e apod.), tepelnych spot?ebi??, indikaci teploty sk?íně a komponent PC, nap?. CPU, grafické karty, pro tuning PC a aut, indikaci teploty chladící kapaliny vozidla, venkovní tepolty (signalizaci rizika námrazy), signalizaci chladni?ek a mrazák?, apod.
     barevny indikátor teploty se 2 LED: Na obr. 1 je schéma indikátoru teploty se dvěma LED. P?i ni??í teplotě svítí modrá LED 1, p?i vy??í teplotě ?ervená LED 2. Ni??í teplota zp?sobí vy??í odpor termistoru Th1. Tím vzroste napětí na bázi T2 a ten se otev?e. Otev?ením T2 se zav?e T1 a díky tomu nete?e proud skrz LED 2, svítí LED 1. Po zvy?ení teploty termistoru klesne jeho odpor a tím i napětí na bázi T2. T2 se zav?e. Díky tomu za?ne téci proud R2 do báze T1 a ten se otev?e. To zp?sobí rozsvícení LED 2. Proto?e obě led mají spole?ny odpor (R1) a ?ervená LED 2 má men?í úbytek, ne? modrá LED 1, tak tato LED dioda zhasne. Díky tomu není pot?eba pro LED 1 ?ádny dal?í tranzistor. Pokud by LED 1 neměla o dost vy??í úbytek, lze to vy?e?it sériovou diodou nap?. 1N4007. Trimrem P1 nastavte prahovou teplotu, p?i které dojde k p?epnutí LED. Pokud nelze po?adovanou teplotu nastavit, m??e byt pot?eba změnit hodnotu P1 nebo R3.
     barevny indikátor teploty se 3 LED: Na obr. 2 je schéma indikátoru teploty se t?emi LED. P?i nejni??í teplotě svítí modrá LED 1, p?i vy??í teplotě zelená LED 2 a p?i nejvy??í teplotě ?ervená LED 3. Mě?ení je zde provedeno dvojitym opera?ním zesilova?em (OZ) vyu?itym jako komparátory. Lze pou?ít integrovany obvod nap?. obvod MC4558, LM1458 nebo LM358. Vyhodou tohoto zapojení je nezávislost na změnách napájecího napětí a ost?ej?í práh. Prahové teploty jsou nastaveny trimry P1 a P2. Lze pou?ít jakékoliv trimry s hodnotou cca 22k a? 220k. ?ím blí?e k zápornému pólu je jezdec nastaven, tím vy??í teplota. P2 nastavuje práh, kdy obvod p?epne z LED 1 na LED 2. P1 nastavuje práh p?epnutí z LED 2 na LED 3. P1 musí byt pochopitelně nastaven na vy??í teplotu, ne? P2 (tzn. jezdec blí?e k zápornému pólu). Obvod lze jednodu?e upravit na jiné napájecí napětí v rozsahu cca 5 - 30V. Sta?í p?epo?ítat sériové odpory LED diod (R1, R2, R3) pro vhodny proud. Hodnoty ve schématu (1k p?i 12V) odpovídají proudu cca 9-10mA. LED mohou mít libovolnou barvu, na jejich úbytku zde nezále?í. S vypo?tem sériového odporu LED za?áte?ník?m pom??e online kalkula?ka (vypo?et 17).


Obr. 1 - Schéma barevného indikátoru teploty se 2 LED.


Obr. 2 - Schéma barevného indikátoru teploty se 3 LED.


barevny indikátor teploty se dvěma LED v kontaktním poli


Termistory 10k z teplotní regulace ATX (zna?ené 103). Pozor - nezaměnit se vzhledově velmi podobnym kondenzátorem 10n, ktery je také zna?eny 103! Termistor byvá zeleny nebo ?erny, kondenzátor byvá hnědy nebo modry. Jistotu získáte, kdy? si to ově?íte ohmmetrem :).


Video - testování indikátoru teploty se 2ma LED.P?idáno: 5. 9. 2011
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏