English version

Triaková regulace sí?ového napětí

     úvod: Triaková regulace se hodí k regulaci vykonu sí?ovych spot?ebi??. Lze jí regulovat nap?. Jas ?árovek, halogen?, stmívatelnych úsporek, vykon topnych spirál a jinych tepelnych spot?ebi??, otá?ky motor? a pod. Hodí se i nap?. k regulaci některych typ? Teslova transformátoru (nap?. SSTC). Vykon lze jednodu?e nastavovat od 0 do 100% pouhym oto?ením potenciometrem.
     Popis: Triaková regulace vyu?ívá jako spínací prvek triak. Triak je sepnut v ur?ité fázi impulzem do ?ídící elektrody G a z?stává sepnuty a? do pr?chodu napětí nulou. Existují i zapojení z diskrétních sou?ástek, ale jako nejspolehlivěj?í se mi ukázalo zapojení s integrovanym obvodem U2008B. Na schématu ní?e je zapojení triakové regulace s tímto obvodem ur?ené pro sí? 220V / 230V / 240V. Vykon se nastavuje pomocí P1. Pokud by regulace neregulovala v plném rozsahu, upravte R1 nebo R2. Triak zde pracuje v II. a III. kvadrantu. Pozor - nep?ehlédněte, ?e elektrolyty ve schématu mají na nule netypicky kladny pól. Triak Tc1 pou?ijte dostate?ně dimenzovany dle zátě?e. Pro vět?í vykony ho umístěte na chladi?. Lze pou?ít nap?. BT134, BT136 do 4A, BTB12 do 12A, BTA16 do 16A nebo BTB24 do 24A. Triak také musí byt na dostate?né napětí, doporu?uji alespoň 600V.

    Pozor: V celém obvodu je sí?ové napětí! K zaji?tění bezpe?nosti je nutno pou?ít vhodny potenciometr (s plastovou h?ídelí). Kovové pouzdro triaku není oddělené od sítě! S p?ipojenym spot?ebi?em je v?dy nutno zacházet jako se zapnutym, i kdy? regulace je nastavená na nulovy vykon. Spot?ebi? je stále pod napětím!


Schéma sí?ové triakové regulace s integrovanym obvodem U2008B.


První experimenty s triakovou regulací s U2008B - stmívání ?árovky.


Pr?běh vystupního napětí na spot?ebi?i p?i cca 25%, 50% a 75% vykonu.


Video - testování triakové regulace. Pr?běh napětí na vystupu, stmívání ?árovky, regulace motoru.P?idáno: 6. 1. 2012
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏