Jednoduchy osciloskop z televizoru aneb televize zobrazuje hudbu

     Ka?dy má ur?itě někde na p?dě nebo ve starém harampádí nějakou starou ?ernobílou televizi. U? se jaksi nehodí na koukání a t?eba ani moc nefunguje, ale e?tě po?ád je k ně?emu dobrá. M??ete si z ní toti? velmi jednodu?e postavit pokusny osciloskop. S ním se dají dělat velmi zajímavé pokusy a také se hodí jako p?sobivy efekt, pokud ho p?ipojíte ke zvukovému signálu - bude se vám na obrazovce "zobrazovat" zvuk.
     Sta?í vám k tomu stará ?b televize, nemusí byt funk?ní, sta?í kdy? se na obrazovce cokoliv objeví. Kdy? u? takovou máte, tak za?něte s úpravou. Oddělejte zadní kryt, abyste se dostali ke "st?ev?m". Nejd?ív je pot?eba odpojit p?ívody k horizontálnímu (vodorovnému) vychylování. Jedná se o dva dráty vedoucí k vychylovací cívce. Odpojte je z desky a nechte je zatím z cívky volně viset. Te? nastavte hlasitost, jas a kontrast na minimum a zapněte televizi. Na obrazovce by se měla objevit svislá ?ára. Pokud se neobjeví nic, zkuste zvy?it jas. Pokud se objeví vodorovná ?ára, odpojili jste z?ejmě svislé vychylování místo vodorovného. Pokud se objeví jen bod uprost?ed obrazovky, odpojili jste od ka?dého jeden. A? se vám poda?í dostat svislou ?áru, p?ipojte p?ívody k vychylovací cívce na reproduktor. Po zapnutí zvy?te hlasitost, ?ára by se měla za?ít hybat. Reproduktor m??ete odpojit a p?ívody od zesilova?e p?ipojit rovnou k vychylova?ce. Te? si asi ?eknete, ?e ta ?ára by měla byt vodorovně a ne svisle :-). Tak z ní uděláme vodorovnou. Vychylovací cívka je na obrazovce upevněna páskem se ?roubem. ?roub povolte, oto?te cívku o 90 stupň? doprava a ?roub zase utáhněte. A vodorovná ?ára je na světě. Pokud jste punti?ká?, m??ete udělat je?tě nějaké vylep?ení nastavením r?znych trimr? na desce. M??ete jimi zkusmo otá?et a tak odstranit r?zné vady na ktráse jako nap?. ?e ?ára není a? k okraj?m obrazovky nebo to ?e televize slabě píská. Te? u? sta?í jen p?ipojit p?ívod k vněj?ímu zdroji nf signálu. Ten se p?ipojí k trimru hlasitosti jak je to na obrázku. ?erveně jsou vyzna?eny p?vodní p?ívody a zeleně ty va?e. Jeden z p?vodních se odpojí. Pokud chcete, aby to bylo bezpe?něj?í, m??ete pou?ít i oddělovací trafo, které odmontujete u vystupu pro sluchátka. P?ipojíte ho jako je to na obrázku. Te? u? to m??ete p?ipojit na zdroj nf signálu, nap? walkman, gramofon, rádio atd. Trimrem hlasitosti nastavíte amplitudu ?áry, trimrem jasu jas ?áry ( to je logicky, ?e jo :-)) a kontrast nechte na minimu. Pokud je amplituda po?ád malá, m??ete zkusit obrátit oddělovací trafo. A u? se m??ete kochat krásnym efektem, ktery nemaji ani na dyze a v?ichni kámo?i vám to budou závidět :-).
     Poznámka: Takto upravená televize nem??e fungovat jako skute?ny mě?ící p?ístroj (vychylování je elektromagnetické). Tato úprava je ur?ena jen pro zábavu a pou?ení, nebo jako hudební efekt. Za?ízení nezobrazuje skute?ny pr?běh napětí, ale jeho integrál podle ?asu (vychyl. cávky jsou induk?nost). Jednoduchy osciloskop, ktery skute?ně mě?í, postavíte t?eba takto.

     Varování: Televizor se napájí ze sí?ového napětí. Vysoké napětí obrazovky ve vět?ím ?b televizoru byvá i 20kV. Kondenzátory mohou byt nabité i po vypnutí na nebezpe?né napětí. úpravu provádíte na vlastní nebezpe?í.


P?ipojení externího vstupu k potenciometru.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏