English version

Nejjednodu??í televizní vysíla? UKV

     Tento jednoduchy vysíla? umo?ňuje vysílání televizního obrazu na pásmu UKV (UHF) 470 - 855 MHz. Frekvence je ur?ena hodnotami sou?ástek L1 a C1. S hodnotami uvedenymi ve schématu vysíla? vysílá na cca 600 - 700 MHz, tedy v rozmezí 37. - 50. kanálu analogového pátého TV pásma. Vysíla? je tvo?en jednoduchym oscilátorem s vysokofrekven?ním NPN tranzistorem. Vhodny je nap?. BFR90, BFR91A, BFR92 nebo BFR93. Já jsem pou?il typ BFR91A v planárním pouzd?e TO50. Jeho mezní frekvence je 6GHz. Nosná frekvence je amplitudově modulována vstupním videosignálem. Jako zdroj videosignálu m??e poslou?it nap?. televizní bezpe?nostní kamera nebo fotoaparát s videovystupem. Anténa tvo?ená cca 5cm drátu je p?ipojena p?ímo k oscilátoru. Vysílany signál lze naladit na jakékoliv analogové televizi s V. pásmem (UHF). Pracovní frekvenci lze ovlivnit zněnou hodnot L1 a C1. Doladění je mo?né i roztahováním závit? L1. Obvod lze napájet napětím cca 5 - 12V. V?echny ?ivé spoje by měly byt co nejmen?í a nejkrat?í kv?li parazitním kapacitám a induk?nostem. Blokovací kondenzátory 100n by měly byt co nejblí?e k tranzistoru. Paralelně na ně jsou také elektrolyty 100uF, proto?e je nutno efektivně blokovat frekvence od 50Hz a? do stovek MHz. Trimrem P1 se nastavuje hloubka modulace. Nastavte ho tak, aby byl obraz kvalitní. P?i p?íli? velké modulaci dochází k p?íli? velkému kontrastu a? p?ebuzení. P?i nízké modulaci je obraz nekontrastní a m??e docházet i k rozpadu svislé i vodorovné synchronizace, proto?e se tím sni?uje i amplituda synchroniza?ní směsi. Vysíla? m??e vysílat signál PAL (50Hz) i NTSC (60Hz), zále?í jen na tom, co televize doká?e zobrazit. P?i NTSC má obraz 60Hz a bu? vypadne snímková synchronizace, nebo se jen obraz svisle zmen?í.
     O?ivení: Zapněte vysíla?, p?ipojte zdroj videosignálu a nala?te ho na analogovém televizoru. Hledejte ho kolem 600 - 700 MHz nebo 37. - 50. kanálu. Některé televizory s automatickym laděním mohou videosignál bez zvuku p?esko?it, proto je lep?í hledat ru?ně.

     Varování: Vysílání na televizním pásmu je nelegální. Autor nebere ?ádnou zodpovědnost za va?e p?ípadné právní postihy kv?li nelegálnímu vysílání nebo zneu?ití tohoto vysíla?e. V?e děláte jen na vlastní nebezpe?í.


schéma - nejjednodu??ího televizní vysíla? UKV

Tabulka frekvencí kanál? analogového V. televizního pásma UKV (UHF)
kanál
frekvence (MHz)
21.
471,25
22.
479,25
23.
487,25
24.
495,25
25.
503,25
26.
511,25
27.
519,25
28.
527,25
29.
535,25
30.
543,25
31.
551,25
32.
559,25
33.
567,25
34.
575,25
35.
583,25
36.
591,25
37.
599,25
38.
607,25
39.
615,25
40.
623,25
41.
631,25
42.
639,25
43.
647,25
44.
655,25
45.
663,25
46.
671,25
47.
679,25
48.
687,25
49.
695,25
50.
703,25
51.
711,25
52.
719,25
53.
727,25
54.
735,25
55.
743,25
56.
751,25
57.
759,25
58.
767,25
59.
775,25
60.
783,25
61.
791,25
62.
799,25
63.
807,25
64.
815,25
65.
823,25
66.
831,25
67.
839,25
68.
847,25
69.
855,25
.Test UKV oscilátoru bez modulace


Oscilátor s p?ipojenou amplitudovou modulací do emitoru.


Vysíla? s fotoaparátem jako zdrojem videosinálu.


Test TV vysíla?e - televizní smy?ka.


Fotka rozestavěného vysíla?e jako zku?ební obrazec :)


A fotka na dvou r?znych ?ernobílych minitelevizích.


Je?tě jedna krásná smy?ka z TV do kamery :)


Kalendá? na obou televizích.


Smy?ka s nastavenou normou NTSC. Obraz je o něco ni??í.


Video - test vysíla?e, smy?ka TV-kamera, porovnání norem PAL (50Hz) a NTSC (60Hz).zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏