English version

Univerzální DC/DC měni?

     úvod: Toto je jednoduchy univerzální DC/DC měni? (měni? z jednoho stejnosměrného napětí na jiné). Vstupní napětí m??e byt cca 9 - 18V a vystupní napětí lze dle pot?eby zvolit v rozmezí cca 3 - 50V. Vystupní napětí m??e byt men?í i vět?í ne? vstupní. Hodí se pro celou ?adu ú?el?, jako je nap?. napájení r?znych za?ízení (notebook?, zesilova??, p?enosnych televizor?, 5V USB spot?ebi??, 24V spot?ebi??...) z palubní sítě automobilu 12V, akumulátoru ?i solárních ?lánk?, nabíjení baterií ze solárních ?lánk?, a pod.
     Popis zapojení: Tento DC/DC měni? je zapojen v topologii bezrozptylového měni?e (v mém ?lánku o měni?ích je to topologie F). Jako ?ídící obvod IO1 je pou?it známy UC3843 (klikněte pro datasheet v PDF). Měni? vyu?ívá transformátor (chcete-li, dvojitou tlumivku) Tr1. Ten musí mít p?evodní poměr p?esně 1:1. Je vinut dvěma stejnymi lakovanymi vodi?i sou?asně na ?elezoprachové toroidní jádro (krou?ek). Vhodné je ?luto-bílé jádro (materiál 26) nebo zeleno-modré jádro (materiál 52). Oba materiály mají permeabilitu 75. Jádra lze získat nap?. z PC zdroje AT nebo ATX nebo z jinych spínanych zdroj? nebo měni??. Pr?měr drátu, po?et závit? a velikost jádra se zále?í na vystupním napětí a vykonu. P?íklad Tr1 vidítě u fotek ní?e. Vystupní napětí je ur?eno odporem R1. Ten vypo?ítejte pro po?adované vystupní napětí podle vzorce:
R1 = (Uvyst - 2,5) . 1880
Napětí ve Voltech, odpor vyjde v Ohmech. Pozor - zdroj nikdy nezapínat bez R1! Napětí C8 a C9 zvolte podle vystupního napětí. Kapacita C1, C2, C6, C8 a C9 m??e byt upravena v závislosti na po?adovaném vykonu měni?e. C1, C6 a C8 by měly byt typ s nízkym ESR. T1 je nízkonapě?ovy MOSFET typu N s co nejni??ím odporem v sepnutém stavu. T1 a D1 p?i provozu vidí sou?et vstupního a vystupního napětí a musí byt dimenzovány alespoň na 1,25x maximální uva?ované napětí. Pracovní frekvence je cca 90-95kHz. Měni? se hodí pro vykony v ?ádech jednotek a? desítek watt?. Po?adovanym parametr?m je pot?eba p?izp?sobit vykonové sou?ástky (D1, T1, Tr1 a elektrolyty). Pro vět?í vykony také umí?těte T1 a D1 na chladi?. R2 ur?uje práh omezování proudu. Pokud je tento práh zvolen p?imě?eně pou?itym vykonovym sou?ástkám a jejich chlazení, je tento DC/DC měni? odolny v??i p?etí?ení a zkratu.Schéma univerzálního DC/DC měni?e.


Měni? s vystupním napětím 5V.


Testování měni?e - vstupní napětí 12V, vystupní napětí 5V a proud 3A, vykon 15W. T1 je 09N03LA (SMD), D1 je SBL2045CT.


Testování měni?e - vstupní napětí 12V, vystupní napětí 15V a proud 4A, vykon 60W.


Testování měni?e - vstupní napětí 12V, vystupní napětí 5V a proud 8A, vykon 40W. T1 = 09N03LA (SMD), D1 = SBL2045CT, R2 = 0R068, C8 = 2x 4700u 10V


Deska


M?j transformátor Tr1 pou?ity v měni?i na fotce vy?e. Je navinuty na ?luto-bílém toroidním ?elezoprachovém jád?e. Má 2x 24z drátem pr?měru cca 1mm. Induk?nost je 2x 60uH. Pou?il jsem jádro z ATX, ze kterého jsem odvinul nepot?ebná vinutí a ponechal jen tyto dvě.P?idáno: 4. 12. 2011
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏