English version

Sonda pro mě?ení vysokofrekven?ních proud?

     ?asto jsem pot?eboval mě?it vysokofrekven?ní proudy 20 - 100kHz v impulzních měni?ích a elektronickych p?ed?adnících, ale bě?ny multimetr mě?í vět?inou jen do 400, vyjime?ně 4000Hz. Proto jsem vytvo?il tuto sondu, pomocí které je mo?né mě?it proudy s mnohem vy??í frekvencí. Sonda se p?ipojuje ke stejnosměrnému ampérmetru nebo k multimetru nastavenému na SS proud. Maximální proud zále?í na max. proudu ampérmetru a na pou?itych diodách. M?stek slo?eny ze schottkyho diod (maly úbytek napětí) usměrňuje proud, kondenzátor ho vyhlazuje a klasické diody zapojené paralelně v propustném směru chrání kondenzátor p?ed p?epětím a uzavírají obvod v p?ípadě, ?e by soudou tekl proud bez p?ipojeného ampérmetru. Se schottkyho diodami SR360 nebo SB360 a ochrannymi diodami 1N5408 lze mě?it proudy do 3A.


Schéma vf sonda pro mě?ení vysokofrekven?ních proud?.


Obrazec desky DPS a osazovací plánek, ktery podle mého schématu vytvo?il Temsi (tímto mu děkuji). Zde jsou soubory pro sta?ení: obrazec desky pro tisk v PDF a osazovací plánek v Eaglu.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏