English version

Miniaturní zdroj vysokofrekven?ní energie

    Zdroj vysokofrekven?ní energie umo?ňuje rozsvěcet zá?ivky, doutnavky a vybojky na dálku. Je to jednoduchy samokmitajcící oscilátor se dvěma tranzistory. Odpory v bázích musí byt kv?li vysoké frekvenci p?emostěny kondenzátory. Paralelně k primárním cívkám je p?ipojen dvojity ladící kondenzátor kolem 200p. V nouzi lze pou?ít i jednoduchy, p?ipojeny jen ke krajním vyvod?m primární cívky. Cívka je na feritovém jád?e pr?měru asi 8 a? 10mm, primární cívky mají po pěti závitech, sekundární cívka má 50 a? 100 závit?. Oba tranzistory mají chladi?e alespoň 100cm2. P?i o?ivování p?ipevněte k vystupu sekundární cívky asi 20cm silněj?ího drátu (anténa) a p?ipojte napájecí napětí 12V. Potom dejte do blízkosti antény nějakou men?í zá?ivku, která by se měla rozsvítit. Ladící kondenzátor nala?te na největ?í jas. Lze pou?ít i vybojku nebo jakoukoli doutnavku. Pokud obvod a anténu někam vhodně skryjete, m??ete pak dělat zajímavé triky. Lze i rozsvěcet ?árovku "p?es ruku" - uchopením ?árovky za objímku (závit) a p?ipojením ?pi?ky na vystup.

     Pozor! Pokud je obvod zapnuty, nikdy se nedotykejte neizolované antény! Vysokofrekven?ní proud m??e zp?sobit popáleniny. Hrozí úraz elektrickym proudem. Za?ízení zp?sobuje ?irokopásmové elektromagnetické ru?ení. Autor nebere ?ádnou zodpovědnost za jakékoliv újmy zp?sobené tímto za?ízením!


Schéma zdroje vf energie.P?idáno: 2003
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏