Odvrácená strana Windows Visty aneb Pro? se nenechat oblbnout WOW efektem

vista zaneprázdněn vista varování vista error vista chyba zbavte se visty

    Obludné rozměry:
Nainstalovany systém Vista zabírá na disku cca 10GB (!!!). To je více, ne? v?echny p?edchozí systémy dohromady. Za celou dobu vyvoje windows? od win 3.1 a? po win XP se velikost ka?dého dal?ího systému nanejvy? zdvojnásobila. Win Vista je v?ak asi 15x vět?í ne? její p?edch?dce XP. To zp?sobuje mimo jiné zdlouhavou instalaci, pomalé spou?tění, nestabilitu, náchylnost k po?kození systému, velmi pomalé vyhledávání soubor? atd.

    P?eplácaná grafika:
Grafikové od Microsoftu si zase jednou hráli. Jejich cíl byl jediny: ohromit neznalého u?ivatele takovym zp?sobem, ?e ?ekne WOW. ... Ka?dy kdo se v?ak v po?íta?ích alespoň trochu vyzná, musí ?íci spí?e LOL. Vykon po?íta?e s 1GB ram a 3GHz CPU stě?í sta?í na ta?ení okna po obrazovce... Vykon po?íta?e je tedy doslova umo?en do grafiky, která ?lověka za pár hodin omrzí. Na u?ite?né věci u? témě? ?ádné prost?edy PC nezbydou...

    Neuvě?itelná náro?nost:
Bě?né moderní po?íta?e sice Vistu zvládnou, ale na va?e programy u? místo nezbyde. Potom m??e byt problém i otev?ené textového souboru. To nutí u?ivatele si koupit zcela zbyte?ně novy po?íta? s mnohem vět?ím vykonem. V praxi to vypadá tak, ?e nap?. sekretá?ka pí?e e-maily na po?íta?i s 2GB ram a core 2 duo...

    Co to je "Vista CAPABLE po?íta?" ?
V p?ekladu to znamená "SCHOPNY pracovat s Vistou"... ale je to to samé, jako kdybyste ?ekli, ?e programátor od Microsoftu je SCHOPNY uběhnout maraton (rozumnějte: doplazit se po ?ty?ech). Pro neznalé: Vyraz capable je pou?íván, aby se Microsoft vyhnul p?ípadnym ?alobám od u?ivatel?. Na po?íta?i "Vista capable" spustíte jen základní funkce systému Vista.

    Jak se Vista ovládá, jak je p?átelská k u?ivateli:
Tv?rci Visty se sna?ili u?ivatele zahrnout obrovskym mno?stvím funkcí a usnadnění ovládání. Vysledkem v?ak je, ?e i pro zku?eněj?ího u?ivatele je ovládání tohoto OS zna?nym o?í?kem a ?e v?em vychytávkám Visty snad rozumí jen její tv?rci. Bě?ny u?ivatel si p?i práci s Vistou musí p?ipadat jako malé dítě ztracené v New Yorku... A kdybyste náhodou byli nuceni změnit nějaké nastavení systému, pravděpodobně u toho strávíte cely den a nakonec se vám to stejně nepovede, proto?e nastavení a ovládací panely Visty jsou dokonalou d?unglí. I pouhá změna rozli?ení obrazovky m??e byt v tomto p?efuturizovaném systému problém. U? se ani nebudu rozvádět o ?ízení u?ivatelskych ú?t?, díky kterému musí u?ivatel p?i ka?dém spu?tění programu minutu ?ekat u zhaslé obrazovky, ne? se zobrazí dotaz, zda chce program opravdu spustit...

    P?edinstalovaná Vista :
U?ivatel si koupí PC s p?edinstalovanou vistou v domění, ?e kupuje v?e pot?ebné v jednom a pohromadě. Jako první ho v?ak p?ekvapí absence jakychkolik instala?ních CD/DVD, kterymi by mohl systém v p?ípadě poruchy p?einstalovat... Systém sice nabízí vypálení disk? pro zotevení systému, ale ty jsou vět?inou k ni?emu. ... Po měsíci pou?ívání následuje dal?í ?ok: Jednotlivé sou?ásti systému jsou jen zku?ebními verzemi a p?estávají fungovat. K dal?ímu pou?ívání je pot?eba jejich obnovení, které je samoz?ejmě placené. Tak nap?íklad p?ijdete o antivirovou ochranu ?i firewall, viz printscreeny ní?e.

    Stabilita systému:
Microsoft pova?uje v?e, co vydr?í bě?et alespoň 1 hodinu bez restartu, za stabilní. Díl?í procesy systému postupně padají, RAM se stále více zaplňuje zbyte?nymi daty kv?li ?patně navrhnutému uklíze?i (program ktery p?ená?í nepou?ívaná data z RAM na HDD). Po?íta? je mo?né udr?et v provozu jen pravidelnymi restarty.

    Kompatibilita s programy:
Naprostá vět?ina program? je odladěna na win XP a proto na Vistě bu? nefungují, nebo fungují jen zázrakem a vyskutují se v nich nepochopitelné chyby a neshody. D?vod je prosty: Ka?dému zku?enému programátorovi p?i pohledu na Vistu vstávají vlasy hr?zou...

Máte notebook s Vistou ? Pom??e vám návod jak se zbavit p?edinstalované Visty.

vistou p?etí?eny PC
Mě?i? zatí?ení CPU a zaplnění RAM ve Vistě. U vět?iny PC se v?ak jen z?ídka některá ru?i?ka odlepí od pravého dorazu...

nefunk?ní vyhledávání a nesmyslné hlá?ky visty
vyhledávání soubor? ve Vistě je opravdu porod... ?asto nenajdete ani soubor, na ktery se právě díváte v jiném okně.

chyba vyhledávání ve Vistě
D?kaz pro ty, kte?í by mi nevě?ili, ?e vyhledání souboru podle jeho názvu m??e byt opravdu problém.


Uhodnete oblíbené slovo Billa Gatesa ? :)


Doká?e bě?ny u?ovatel pochopit, na co se ho to ptá ?


Naprostá klasika
ve Vistě nikde není tla?ítko Nahoru
Hned p?i prvním spu?tění p?ijdete na to, ?e tv?rci zapomněli dát do pr?zkumníka tla?ítko "nahoru" pro skok o patro vy?.


Kdy? se sna?íte ulo?it svou několikahodinovou práci, tohle docela na?tve,,,


Opravdu povzbudivé upozornění. U?ivatel vybere mo?nost "Obnovit nyní", kterou mu systém tak up?ímně doporu?uje....


.... ale pak se objeví následující. S tou up?ímností to tak ?havé nebude, jako ostatně v?dycky v dne?ním komer?ním světě.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏