English version

Mě?ení vysokého napětí - voltmetr do 80kV

     Ka?dy bastlí? si rád hraje s VN :). Jen?e ob?as je pot?eba vysoké napětí nejen vyrábět, ale také mě?it. Napětí se dá odhadnout z délky vyboje, ale to není p?íli? p?esné. Pro p?esněj?í mě?ení vysokého napětí je pot?eba kromě mě?ícího p?ístroje hlavně vysokoohmovy odpor schopny snést po?adované napětí. Hotovy VN-odpor se hned tak sehnat nepoda?í, tak?e jsem si ho musel vyrobit z dostupnych sou?ástek. Mám ru?kové mě?idlo s citlivostí 200uA a max. napětí, které pot?ebuji mě?it je cca 80kV. Proto jsem zvolil hodnotu odporu na 400M. Nakoupil jsem vět?í mno?ství odpor? 3M3 / 0,6W. Jejich max. trvalé napětí je 350V a krátkodobé 700V. Změ?eny odpor je 3M25. Odpor? jsem spojil 123ks do série. Takto vyrobeny odpor by měl vydr?et trvale 43kV a krátkodobě 86kV. P?vodní stupnice p?ístroje byla nevhodná (muselo by se p?epo?ítávat), tak jsem jí vyfotil, upravil a vytiskl. Vytisknutou stupnici v mě?ítku 1:1 jsem nalepil do mě?idla. Pospojované odpory jsem str?il do hadi?ky. Tu jsem svinul do spirály a dal do novodurové trubky. VN vstup jsem opat?il VN kabelem. Vysokonapě?ovy odpor je jednodu?e zapojen do série s mě?idlem, ?ím? vznikne vysokonapě?ovy voltmetr.

     Pozor! Práce s vysokym napětím je ?ivotu nebezpe?ná. V?e děláte na vlastní nebezpe?í a zodpovědnost.

odpory 3M3
odpory 3M3

spojování
spojování

celá ?ň?ra :)
celá ?ň?ra :)

?ň?ra odpor? str?ená do hadice a svinutá do novodurové trubky
?ň?ra odpor? str?ená do hadice a svinutá do novodurové trubky.

trubka zvenku
trubka zvenku

stará stupnice mě?idla
stará stupnice mě?idla

mě?idlo s novou stupnicí
mě?idlo s novou stupnicí


49kV :)


Soubor PNG se stupnicí (klikněte levym tla?ítkem pro zvět?ení nebo pravym pro ulo?ení)
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏