English version

Regulovatelny stabilizovany zdroj VN 7-55kV

    Toto je regulovatelny zdroj vysokého napětí se stabilizací. Já jsem ho stavěl za ú?elem napájení rentgenek a elektronek vyza?ujících rentgenové zá?ení, v malych obmněnách se vyskytl hned v několika mych ?láncích ( 1. 2. 3. 4.). Proto?e tento zdroj m??e nalézt i jiná uplatnění, p?iná?ím jeho podrobny popis samostatně. Hodí se nap?íklad k testování izolant? a dielektrické pevnosti, mě?ení zápalného napětí vybojek, neon?, vzduchu a jinych plyn?, pokusy s elektrostatikou, napájení lifteru, testování obrazovek, ionizaci vzduchu a vyrobu ozonu, atd. Maximální vystupní proud je cca 0,7mA.
   Zdroj je zapojen jako jedno?inny měni? s pulzně ?í?kovou regulací a villardovym násobi?em. ?ídícím obvodem je UC3843, ktery zaji??uje stabilizaci napětí a ochranu proti p?etí?ení. Násobi? je sestaven ze dvou televizních kaskád TPN-11/10. Tyto kaskády se pou?ívaly v barevnych televizorech s tyristorovym vychylováním. VN transformátor pochází z podobného typu TV. Jeho vystupní napětí je do cca 9kV. Vystupní napětí je rovno 6x blokující p?lperiodě + 5x propustné p?lperiodě. Orientaci vinutí je proto nutné dodr?et (propustná p?lperioda má mnohem men?í amplitudu ne? blokující).
    Komplikací je, ?e kaskády nemají vyveden vrchní konec ?ivé ?ady kondenzátor?. U spodní kaskády je proto nutné se k tomuto bodu provrtat. Místo, kde jsem vrtal, je vidět na fotkách ní?e. P?ikládám i RTG snímky kaskády, kde je vidět její vnit?ní uspo?ádání. Maximální napětí jedné kaskády je 27,5kV, max. napětí ze dvou kaskád je tedy 55kV. Mezi kaskády je nutné zapojit vněj?í VN kondenzátor. Je mo?né zapojit i upravenou verzi bez tohoto kondenzátoru, ale maximální vystupní napětí se musí sní?it na cca 46kV.
    Odpor 400M je sestaven z 123 kus? odporu 3M25/0,6W a je podrobněji popsán zde . Tento odpor má 4 funkce: Slou?í jako zpětná vazba pro stabilizaci napětí, jako p?ed?adník k voltmetru, jako vybíjecí odpor pro vybití kondenzátor? po vypnutí a jako zatě?ovací odpor ve chvíli, kdy není p?ipojena ?ádná zátě?. Odpor 250k je vytvo?en z několika men?ích VN odpor? (50+50+50+100k), pocházejících z televizor?. Lze ho ale sestavit i spojováním velkého mno?ství malych odpor? (jako v p?ípadě odporu 400M).
    Kromě voltmetru je zdroj vybaven i miliampérmetrem. Ten mě?í vystupní proud. Miliampérmetr je ve schématu umístěn ve studeném konci sekudnáru. Nevyhodou je fakt, ?e mě?í i proud procházející odporem 400M. V p?ípadě pot?eby je mo?né ho umístit do studeného konce zátě?e. Tento zp?sob p?ipojení má nevyhodu v tom, ?e zátě? nem??e mít se zdrojem spole?ny záporny pól. T?etí mo?ností je umístit miliampérmetr p?ímo do VN vystupu, ale jeho izolace by byla zna?ně náro?ná. Umístění miliampérmetru je tedy závislé na typu zátě?e, se kterou má zdroj pracovat. Tranzistor je nutné umístit na chladi?. Pracovní frekvence zdroje je cca 12kHz.

VAROVáNí:
Vystupní napětí zdroje je nebezpe?né. Vysoké napětí doká?e p?eklenout velké vzdálenosti a prorazit izolaci. Na okolních p?edmětech m??e vznikat náboj. Pokud není správně zapojen vybíjecí odpor, kondenzátory mohou z?stat nabité i po vypnutí.

schéma regulovatelného stabilizovaného zdroje VN 7 - 55kV
schéma regulovatelného stabilizovaného zdroje VN 7 - 55kV

úprava pro zapojení bez vněj?ího kondenzátoru
úprava pro zapojení bez vněj?ího kondenzátoru. Napětí do 46kV, násobí se 5x blokující a 4x propustná p?lperioda.

Pohled do zdroje
Pohled do zdroje

Zdroj spolu s mou rentgenkou Chirana 70kV
Zdroj spolu s mou rentgenkou Chirana do 70kV.

Miliampérmetr a Kilovoltmetr
Miliampérmetr a Kilovoltmetr

test odolnosti vn zdroje proti zkratu
test odolnosti vn zdroje proti zkratu :)

sr?ení VN
sr?ení VN

zdroj na maximum
zdroj na maximum

trafo a kaskády
trafo a kaskády

Detail vn vyvodu p?iletovaného a zalitého do vyvrtané díry
Detail vn vyvodu p?iletovaného a zalitého do vyvrtané díry

Díra zalitá cínem, je?tě p?es p?ipevněním vyvodu
Díra zalitá cínem, je?tě p?es p?ipevněním vyvodu

Získání VN kondenzátoru 2n5 10kV z dal?í kaskády (SSSR)
Získání VN kondenzátoru 2n5 10kV z dal?í kaskády (SSSR)

Polské kaskády TPN-11/10
Polské kaskády TPN-11/10

Polské kaskády TPN-11/10


Sestavování VN odporu 250k.
Sestavování VN odporu 250k.

odpor 250k v izolaci
a odpor 250k v izolaci :).

Rentgenovy snímek kaskády TPN-11/10
Rentgenové snímky kaskád TPN-11/10 s vyzna?enym bodem, kam je nutno p?ipojit novy vyvod.

Rentgenové snímky kaskád TPN-11/10
snímek dal?í kaskádyp?idáno 28.2.2009
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏