English version

VTTC I. s GU-81M

     VTTC (Vacuum tube tesla coil) je Tesl?v transformátor s elektronkou (elektronkami). Já jsem pou?il samokmitající obvod se dvěma paralelně spojenymi GU-81M. Zdrojem vysokého napětí jsou 2 paralelně spojené MOTy se sekundáry "podep?enymi" primáry (zvy?í se tím max. napětí) a napájené p?es variak. Mo?né je i napájení bez něj. Za MOTy je p?ipojen zdvojova? s kondenzátory z mikrovlnek. Vysokofrekven?ní proud je zablokován paralelně p?ipojenym kondenzátorem 10n/10kV. ?havící napětí zaji??uje p?evinuty MOT se 14 závity. ?havení je zapínáno ve dvou stupních - nejprve p?es omezovací tlumivku, po ustálení se tlumivka vy?adí spína?em. Elektronky pracují v triodovém zapojení. Jako m?í?kovy odpor slou?í ?árovky 100W/230V. Sekundár má 200z drátem pr?měru 1mm na trubce pr?měru 11cm. Vy?ka vinutí je 23cm. Rezonance na 1,3MHz. Primár má 22z tlustym izolovanym drátem a navinuty na pr?měru 16cm. Na primáru jsou odbo?ky, ke kterym se p?ipojuje rezonan?ní kondenzátor (p?epínáním odbo?ek se hledá rezonance). Jako rezonan?ní kondenzátor jsem pou?il pulzní kondenzátor 470pF 15kV 40kVAr. Nejlep?í vysledky s kondenzátorem na 9ti závitech. Zpětnovazební vinutí má 7z a je umístěno pod sekundárem. Vyboje jsou a? 45cm.

     VTTC jsem vyzkou?el i s druhym sekundárem, vinutym v rozta?ené spirále s 50z a s rezonan?ní frekvencí 4,6MHz. Pro tento sekundár se jevil nejlépe primár s 9z a zpětnovazební vinutí se 4z. Pracoval bez rezonan?ního kondenzátoru.

     !!! POZOR!!! Tesl?v transformátor je extrémně nebezpe?né za?ízení! Bez znalosti zásad práce s vysokym napětím byste jej neměli konstruovat. Tesl?v transformátor zp?sobuje ?irokopásmové ru?ení radiovych vln. Elektromagnetické vyza?ování m??e po?kodit elektronické p?ístroje nebo pamě?ová média. P?i provozu vzniká ozón (O3) a dal?í jedovaté plyny, nutno větrat! Elektronky mohou vlivem ?patného zacházení nebo vyrobní vady implodovat. Kondenzátory mohou z?stat nabité i po vypnutí. V?e děláte na vlastní nebezpe?í! Za p?ípadné újmy neberu ?ádnou zodpovědnost.

Schéma elektronkového teslova transformátoru (VTTC) se dvěma GU-81M
Schéma elektronkového teslova transformátoru (VTTC) se dvěma GU-81M

Vyboje (provoz na 1,3MHz)
Vyboje s krátkou závěrkou (provoz na 1,3MHz)

 Vyboje z VTTC
del?í závěrka

 Vyboje z VTTC


Vyboje z VTTC


Vyboje z VTTC


Vyboje z VTTC


Vyboje z VTTC


Vyboje z VTTC


Mě?ení frekvence VTTC - 1,3MHz
Mě?ení frekvence (nízky vykon, napájení samoz?ejmě p?epojeno na stejnosměrné). Multimetr i frekventometr se shodují na 1,3MHz. Mě?ení probíhá "bezdrátově". Oba p?ístroje mě?í cca 1m od VTTC, s hroty ve vzduchu.

Pokusné p?eladění VTTC na 4,6MHz
Pokusné p?eladění VTTC na 4,6MHz. Primár 9z, zpětná vazba 4z, sekundár 50z.

Vyboje z VTTC na 4,6MHz.
Vyboje z VTTC na 4,6MHz.

Vyboje z VTTC na 4,6MHz.


 Vyboje z VTTC na 4,6MHz.


Celé VTTC se sekundárem 1,3MHz.
Celé VTTC se sekundárem 1,3MHz.

Celé VTTC se sekundárem 1,3MHz.


Rezonan?ní kondenzátor 470pF 15kV 40kVAr.
Rezonan?ní kondenzátor 470pF 15kV 40kVAr, za ktery děkuju Romanovi :).

 Pr?chodkové kondenzátory z magnetronu.
Pr?chodkové kondenzátory z magnetronu. V nouzi je lze také pou?ít jako rezonan?ní kondenzátor. Kapacita je cca 2x 400pF. Jeden pól je kostra, druhy pól vznikne spojením obou vyvod?.

Sekundár 200z 1,3MHz a primár 22z.
Sekundár 200z 1,3MHz a primár 22z.

Napájecí MOTy
Napájecí MOTyVTTC s rezonan?ním kondenzátorem


VTTC s rezonan?ním kondenzátorem (2)


VTTC bez rezonan?ního kondenzátoruzpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏