English version

VTTC II. s RE025XA

     Po úspě?né stavbě VTTC s elektronkami GU-81M jsem se nyní pokusil o VTTC s úplně jinym typem elektronek. Sáhl jsem po ?eskych koaxiálních keramickych tetrodách RE025XA z Tesly (ekvivalent 4CX250B nebo SRL460). Ty jsou ur?ené p?edev?ím do vysíla??. Vyhodou jsou malé rozměry, nízká cena, men?í ?havící p?íkon ne? GU-81M a také men?í riziko rozbití p?i transportu, ne? u ob?ích baněk :). Nevyhodou ale je nutnost getrování, del?í ?havící doba a vět?í choulostivost. Jejich max. frekvence je 500MHz a anodová ztráta 250W. Vzhledem k jejich malym rozměr?m se to zdá více ne? dost :). Abych netro?ka?il, spojil jsem hned 6 těchto elektronek paralelně :). ?havící napětí je 6V (tedy nikoliv 6,3V, jak je obvyklé). Elektronky odebírají dohromady ?havící proud témě? 17A a celkovy ?havící p?íkon ?esti kousk? dělá 100W. Pro ?havení jsem zvolil maly p?evinuty MOT (t?ídy 220°). P?evinul jsem ho na cca 10,8V a napětí na primáru omezil sériovou tlumivkou pro rtu?ové vybojky 125W. Tím se vystupní napětí p?i zátě?i sní?í na 6V. Tento zp?sob napájení má několik vyhod. Nedochází k velkému nárazu po zapnutí, kdy jsou ?havící vlákna studená a mají mnohem men?í odpor. Sní?ené napětí na primáru MOTu umo?ňuje jeho trvaly provoz. ?havící zdroj musí byt dimenzován pro trvaly provoz, proto?e keramické elektronky vy?adují p?ed uvedením do provozu tzv. getrování. Pokud nebyly pou?ívány více ne? měsíc, je t?eba je na dobu 72 hodin p?ipojit na ?havící napětí. Na jednou kusu elektronky jsem se ji? d?íve p?esvěd?il, ?e bez getrování to nep?jde - elektronka u? p?i anodovém napětí 250V zableskla a sva?ily se g1 s g2 dohromady :).
     V datasheetu RE025XA je uvedeno maximální napětí anodového zdroje 2kV. O max. ?pi?kovém napětí se tam ml?í. Vněj?í povrchová vzdálenost mezi anodou a g2 je pouze 8mm, co? je poněkud znepokojující (hrozí p?eskoky). Tento problém jsem v?ak vy?e?il omotáním elektronky izolepou :). Za?átek izolepy je t?eba sest?íhnout ?ikmo, aby nevznikl tunylek. Tímto se povrchová vzdálenost zvy?ila na více ne? 2cm, co? u? vypadá daleko lépe. Jako napájecí zdroj jsem pou?il 3 MOTy paralelně a zdvojova? napětí s 9 kondenzátory z mikrovlnek (myslím, ?e by sta?ily i 2 MOTy a 6 kondenzátor?). Sekundáry jsou zapojeny do série s primáry (funguje to jako autotrafo). Vstupní napětí reguluji pomocí variaku. Na vystupu MOT? je za?azeno ochranné jisk?i?tě, které chrání MOTy a ostatní sou?ástky p?ed impulzy vysokého napětí a? desítky kV v p?ípadě prudkého vysazení oscilací. Jisk?i?tě má vzdálenost 2 - 3mm. Napětí zdroje je vysokofrekven?ně blokováno kondenzátorem 40n/7,5kV. Ten je sestaven jako MMC z deseti (5x2) kondenzátor? 100n 1500V typu TC343.
     Elektronky jsem spojil p?ímo paralelně (odpovídajícími elektrodami k sobě). Vy?adují nucené chlazení proudem vzduchu (podrobnosti viz. datasheet). Anody jsem zasadil do otvor? v krabici, do které fouká ventilátor z mikrovlnky. Bez nuceného chlazení nem??e bě?et ani samotné ?havení (cín na no?i?kách se tavil). Větrák je tedy nutny i pro getrování. Nejprve jsem se sna?il elektronky zapojit do triodového zapojení podobně jako u VTTC s GU-81M, tedy se zpětnou vazbou zapojenou do g1 i g2 spojenych dohromady. Ukázalo se, ?e tudy cesta nevede. Nepoda?ilo se vytvo?it vět?í vyboje, ne? 3cm. Potom jsem zkusil g1 uzemnit a pustit zpětnou vazbu jen do g2. Vyboje do vzduchu hned byly 35cm. Po lep?ím naladění se je?tě prodlou?ily na 45cm. Primár jsem pou?il z VTTC 1. Má p?epínatelné odbo?ky. Nejlépe VTTC fungoval s anodou i s rezonan?ním kondenzátorem p?ipojenymi na odbo?ku se 13ti závity. Rezonan?ní kondenzátor je pulzní 470pF 15kV 40kVAr sovětské vyroby. Primár je na pr?měru 16cm a je navinut izolovanym instala?ním drátem. Sekundár je na pr?měru 11cm, vrstva vinutí má vy?ku 32cm a je vinuta lakovanym drátem 1mm. Má cca 270 závit?. Zpětnovazební vinutí má 11z a a je pod sekundárem, také na pr?měru 11cm. Zpětnovazební vinutí je p?ipojeno p?es blokovací kondenzátor 22n/1000V, ochrannou diodu a ?árovku 230V s vykonem 20 - 40W. S men?í ?árovkou (10W) vysazovala oscilace, s vět?í (60W) u? se vyboje mírně zkrátily.
     Pracovní frekvence VTTC je cca 1MHz. Největ?í vyboje (45cm do vzduchu) dává p?i napájení 160V~. P?i dal?ím zvy?ování napětí u? se vyboje neprodlu?ují. Odběr proudu p?i tomto napětí je 16A. To znamená p?íkon 2560W :) a není v tom zapo?ítané ?havení. P?ed MOTy je vhodné p?idat jisti?.

     !!! POZOR!!! Tesl?v transformátor je extrémně nebezpe?né za?ízení! Bez znalosti zásad práce s vysokym napětím byste jej neměli konstruovat. Tesl?v transformátor zp?sobuje ?irokopásmové ru?ení radiovych vln. Elektromagnetické vyza?ování m??e po?kodit elektronické p?ístroje nebo pamě?ová média. P?i provozu vzniká ozón (O3) a dal?í jedovaté plyny, nutno větrat! Kondenzátory mohou z?stat nabité i po vypnutí. V?e děláte na vlastní nebezpe?í! Za p?ípadné újmy neberu ?ádnou zodpovědnost.

Schéma elektronkového teslova transformátoru (VTTC) se ?esti RE025XA
Schéma elektronkového teslova transformátoru (VTTC) se ?esti RE025XA

Vyboje z VTTC se ?esti RE025XA (4CX250B)
Vyboje z VTTC se ?esti RE025XA

Vyboje z VTTC s RE-025XA
Vyboje z VTTC s RE025XA

Vyboje z VTTC s RE025-XA Vyboje z VTTC s RE025XA


Vyboje z VTTC s RE025XA Vyboje z VTTC s RE025XA
Vyboje z VTTC s RE025XA - foceno s dlouhou závěrkou.

VTTC s 6x RE025XA v provozu VTTC s 6x RE025XA v provozu
VTTC s 6x RE025XA v provozu

Vyboje do vzduchu 45cm. Vyboje do vzduchu 45cm.
Vyboje do vzduchu 45cm.

VTTC se ?esti elektronkami RE025XA


VTTC se ?esti elektronkami RE025XA


VTTC se ?esti elektronkami TESLA RE025XA


VTTC se ?esti elektronkami TESLA RE025XA


VTTC se ?esti elektronkami RE025XA - Foceno s krátkou závěrkou za denního světla.
VTTC se ?esti elektronkami RE025XA - Foceno s krátkou závěrkou za denního světla.

Vysílací vykonové tetrody v koaxiálním keramickém provedení RE025XA ?eské vyroby (TESLA) - ekvivalent 4CX250B nebo SRL460
Vysílací vykonové tetrody v koaxiálním keramickém provedení RE025XA ?eské vyroby (TESLA) - ekvivalent 4CX250B nebo SRL460.

Zvy?ení povrchové vzdálenosti mezi g2 a anodou
Zvy?ení povrchové vzdálenosti mezi g2 a anodou :) omotáním izolepou (se ?ikmo sest?íhnutym za?átkem).

Hranaty plastovy kybl od barvy
Hranaty plastovy kybl od barvy :). s vy?íznutymi dírami pro elektronky.

Elektronky zasazené do otvor?
Elektronky zasazené do otvor?

Větrák z mikrovlnky pro chlazení elektronek
Větrák z mikrovlnky pro chlazení elektronek

Větrák z mikrovlnky pro chlazení elektronek - po p?ipevnění
Větrák z mikrovlnky pro chlazení elektronek - po p?ipevnění

P?íprava na 72hodinové getrování - mě?ení ?havícího napětí a proudu.
P?íprava na 72hodinové getrování - mě?ení ?havícího napětí a proudu.

?havící elektronky RE025XA
?havící elektronky RE025XA

Propojení anod.
Propojení anod.

Propojení no?i?ek elektronek
Propojení no?i?ek elektronek

Sestaveny VTTC
Sestaveny VTTC s t?emi MOTy, devíti kondenzátory z mikrovlnek, primárem, sekundárem, ?havícím p?evinutym MOTem a ostatní drobo?tí. Tlumivka je pod stolem :).

Sestaveny VTTC
Je?tě jeden pohled na hotové VTTC

Ochranné jisk?i?tě chránící MOTy, VN kondenzátory a VN diodu p?ed ?pi?kami v p?ípadě vysazení oscilací.
Ochranné jisk?i?tě chránící MOTy, VN kondenzátory a VN diodu p?ed ?pi?kami v p?ípadě vysazení oscilací.VTTC - Vyboje do vzduchu 45cm po naladění.


První spu?tění VTTC - Vyboje do vzduchu 35cm.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏