Elektrotechnická online kalkula?ka

    Tato online kalkula?ka umo?ňuje provádění r?znych známych i méně známych vypo?t? z elektrotechniky. Obsahuje vypo?ty z ?lánku se vzorci a mnohé dal?í. Místo desetinné ?árky je nutno pou?ívat te?ku.
    Kalkula?ka je zatím v testovacím provozu. Pokud někomu nefunguje, zapněte si JavaScript. Pokud nefunguje ani pak, napi?te mi. Pokud něco vypo?ítá ?patně, napi?te mi. :) Postupně sem budu p?idávat dal?í vypo?ty.

    Návod:
Modré polo?ky jsou vstupní - zadejte do nich hodnotu.
?ervené polo?ky jsou vystupní - objevuje se v nich vysledek.
Zelené polo?ky jsou obousměrné. U vypo?t? se zelenymi polo?kami vyplňte v?echny polí?ka kromě jednoho, které bude vypo?ítáno (není-li uvedeno jinak).
Nakonec stiskněte "Vypo?ítat". Polí?ka sma?ete stisknutím "Smazat".


1. Odpor vodi?e
Vztah mezi odporem vodi?e, jeho pr??ezem (pr?měrem) a jeho délkou. Zadejte kov a libovolné 2 hodnoty, t?etí bude dopo?ítána.
-Máte ?puli drátu. Nechcete to celé rozmotat kv?li zji?tění jeho délky. Zde m??ete délku drátu zjistit podle jeho odporu (ohm) a jeho pr??ezu ?i pr?měru.
-M??ete také ur?it, jak velky odpor bude mít vinutí ?i vedení o ur?ité délce a pr??ezu (pr?měru).
-Dále m??ete ur?it minimální pr??ez (pr?měr) vodi?e, pokud vedení ?i vinutí dané délky nesmí p?ekro?it ur?ity odpor.

Kov:  
Odpor vodi?e:   ohm
Pr??ez vodi?e:   mm2
Délka vodi?e:   m
 

Kov:  
Odpor vodi?e:   ohm
Pr?měr vodi?e:   mm
Délka vodi?e:   m
 

2. Pr?měr - pr??ez vodi?e
P?epo?et z pr?měru vodi?e na pr??ez a zpět

Pr?měr vodi?e:   mm
Pr??ez vodi?e:  
mm2
 

Pr??ez vodi?e:   mm2
Pr?měr vodi?e:  
mm
 

3. Vykon transformátoru
-Orienta?ní zji?tění vykonu trafa (220 / 230 / 240 V, 50Hz) podle odporu primáru. Platí opravdu jen hodně orienta?ně :).
-Zji?tění vykonu trafa (EI jádro, 50Hz) podle pr??ezu st?edního sloupku. (Trafa s vysokou indukcí a teplotní t?ídou m??e podhodnotit.)

Odpor primáru:   ohm
Vykon trafa:  
VA
 

Pr??ez st?edního sloupku:   cm2
Vykon trafa:  
VA
 

4. Hmotnost vodi?e
Vztah mezi hmotností drátu, pr??ezem (pr?měrem) drátu a jeho délkou. Zadejte kov a libovolné 2 hodnoty, t?etí bude dopo?ítána.

Kov:  
Pr??ez:   mm2
Délka:   m
Hmotnost:   g
 

Kov:  
Pr?měr:   mm
Délka:   m
Hmotnost:   g
 

5. Mě?ení kapacity "sí?ovou metodou"
Podle proudu, ktery te?e kondenzátorem p?i sí?ovém napětí 230V 50Hz, se spo?ítá p?ibli?ná kapacita. Kondenzátor je p?ipojen k sí?ovému napětí v sérii s ampérmetrem.
(Pozor - nebezpe?í úrazu elektrickym proudem! Kondenzátor z?stane nabity na nebezpe?né napětí i po odpojení od sítě! Pou?ívat pouze pro kondenzátory, které mohou pracovat se st?ídavym napětím. Kondenzátor musí byt dimenzován alespoň na 400 Vss nebo 250 Vst.)

Proud:   A
Kapacita:  
uF
 

6. Mě?ení induk?nosti "sí?ovou metodou"
Podle proudu, ktery te?e tlumivkou (cívkou) p?i napětí 230V 50Hz, se spo?ítá p?ibli?ná induk?nost. Induk?nosti je p?ipojena k sí?ovému napětí v sérii s ampérmetrem.
(metoda se hodí jen pro ?elezné induk?nosti, dostate?ně velké, aby nedo?lo k jejich zni?ení p?etí?ením, p?esycení nebo vyra?ení jisti?e. Pozor - nebezpe?í úrazu elektrickym proudem!)

Proud:   A
Induk?nost:  
H
 

7. úbytek LED vs. vlnová délka
Vztah mezi úbytkem napětí na diodě LED a její vlnovou délkou (orienta?ní)

úbytek napětí:   V
Vlnová délka:  
nm
 

Vlnová délka:   nm
úbytek napětí:  
V
 

8. Svítivost - světelny tok
P?epo?et svítivosti v kandelách (cd) na světelny tok v lumenech (lm) a zpět. Hodí se pro LED diody a jiné světelné zdroje. Díky němu m??ete ur?it i měrny světelny vykon a světelnou ú?innost a porovnávat světelné zdroje s r?znym úhlem vyza?ování. Alfa je úhel světelného ku?ele.

Svítivost:   cd
úhel:   °
Světelny tok:  
lm
 

Světelny tok:   lm
úhel:   °
Svítivost:  
cd
 

9. Krátkodobé p?etě?ování vedení ?i vinutí
-Vypo?et, o kolik °C se oh?eje vodi? p?etě?ovany ur?itym proudem po ur?itou dobu.
-Vypo?et, jak dlouho lze p?etě?ovat vodi? proudem I, pokud víme maximální oteplení, co? je rozdíl po?áte?ní teploty a maximální povolené teploty vedení ?i trafa.

Kov:  
Proud:   A
Pr??ez:   mm2
?as:   s
Oteplení vodi?e (T1 - T0):  
°C
 

Kov:  
Pr??ez:   mm2
Dovolené oteplení (T1 - T0):   °C
Proud:   A
Maximální ?as p?etě?ování:  
s
 

10. Thomson?v vztah (L, C, f)
Thomson?v vztah - vztah mezi kapacitou kondenzátoru, induk?ností cívky a rezonan?ní frekvencí v rezonan?ním obvodu LC. Z libovolnych dvou hodnot lze dopo?ítat t?etí.

Kapacita:   uF
Induk?nost:   H
Frekvence:   Hz
 

11. Nabíjení a vybíjení kondenzátoru
Nabíjení (vybíjení) kondenzátoru konstantním proudem - vztah:
C.U = t.I
[Farad . Volt = sekunda . Ampér]
Zadejte libovolné t?i veli?iny, ?tvrtá bude dopo?ítána.

?as:   s
Kapacita:   uF
Změna napětí:   V
Proud:   A
 

12. Induk?nost a obdélníkovy impulz
Obdélníkovy impulz na induk?nosti (tlumivka, cívka). Vztah:
L.I = t.U
[Henry . Ampér = sekunda . Volt]
Zadejte libovolné t?i veli?iny, ?tvrtá bude dopo?ítána.

?as:   s
Induk?nost:   H
Změna proudu:   A
Napětí:   V
 

13. Kondenzátor ve st?ídavém obvodu
Vztah kapacitou, frekvencí, napětím a proudem. Zadejte libovolné t?i veli?iny, ?tvrtá bude dopo?ítána.

Kapacita:   uF
Frekvence:   Hz
Napětí:   V~
Proud:   A~
 

14. Induk?nost ve st?ídavém obvodu
Vztah induk?ností, frekvencí, napětím a proudem. Zadejte libovolné t?i veli?iny, ?tvrtá bude dopo?ítána.

Induk?nost:   H
Frekvence:   Hz
Napětí:   V~
Proud:   A~
 

15. Vypo?et sí?ového transformátoru
Vypo?et sí?ového transformátoru a klasickymi EI, EE, M nebo TU plechy. Frekvence 50Hz. (Pro toroidní, UI a LL trafa neplatí)

Primární napětí:   V~
Sekundární napětí:   V~
Sekundární proud:   A~
Vykon:  
VA
Jádro (st?ední sloupek):  
cm2
Primární proud:  
A~
Po?et závit? primáru:  
Po?et závit? sekundáru:  
Pr?měr drátu primáru:  
mm
Pr?měr drátu sekundáru:  
mm
 

16. Usměrňova? - vystupní napětí a zvlnění
Tento vypo?et umo?ňuje p?esny (nikoliv aproximovany) vypo?et vystupních parametr? usměrňova?e. Zjistí maximální a minimální napětí, jejich rozdíl (zvlnění) a relativní zvlnění. Umo?ňuje volbu mezi jednocestnym a dvoucestnym (m?stkovym) usměrňova?em. Lze zvolit i mezi zátě?í s konstantním odběrem proudu (nap?. stabilizátor) nebo odporovou zátě?í. Je mo?né zadat i úbytek diody nebo m?stku. Pro jednocestny usměrňova? (1 dioda) je to cca 0,8V. Pro m?stek je úbytek cca 1,6V, proto?e se uplatňují v?dy 2 diody. (Za pomoc s vypo?tem odporové zátě?e děkuji Goheecovi.)

Typ usměrňova?e:  
Typ zátě?e:  
St?ídavé napětí:   V~
Vystupní proud:   A
Kapacita   uF
Frekvence   Hz
úbytek diody (usměrňova?e)   V
Umax:  
V
Umin:  
V
Zvlnění:  
V
Zvlnění (relativní):  
%
 

17. Odpor pro LED
Vypo?et p?ed?adného odporu pro diodu LED. Zadejte úbytek diody, napájecí napětí a po?adovany proud (men?í ne? její max. proud). Napájecí napětí musí byt v?dy vět?í, ne? úbytek.

Po?adovany proud LED:   mA
Napájecí napětí:   V
úbytek napětí na LED:   V
Odpor:  
ohm
 

18. Ohm?v zákon
K tomu snad není co dodat :). Zadejte 2 veli?iny, t?etí bude dopo?ítána.

Napětí:   V
Proud:   A
Odpor:   ohm
 

19. "Watt?v" zákon
Lze volit mezi stejnosměrnym proudem (Vztah P = U . I) a st?ídavym proudem (Vztah P = U . I . cos fí). Chybějící veli?ina bude dopo?ítána.

Typ proudu:  
Napětí:   V
Proud:   A
ú?iník:  
Vykon:   W
 

20. P?íkon odporové zátě?e, ztráta v odporu/vodi?i
-Zjistí ztrátu a úbytek vodi?e/odporu p?i známém proudu nebo ur?í proud, p?i kterém dochází k dané ztrátě. -Ur?í jistí odebírany proud a p?íkon odporového spot?ebi?e (ztrátu odporu) p?ipojeného na známé napětí nebo ur?í pot?ebné napětí pro dosa?ení dané ztráty a p?i ní protékající proud. -Zjistí odpor, ktery spot?ebi? musí mít, aby z daného napětí odebíral dany vykon. Zobrazí p?i tom také jeho proudovy odběr. -Spo?ítá, jaky odpor musí spot?ebi? (vodi?) mít, aby docházelo p?i daném proudu k dané ztrátě. Sou?asně zobrazí jeho úbytek napětí. -Podle napětí a proudu ur?í odpor a p?íkon spot?ebi?e.
Zadejte DVě hodnoty, zbylá dvojice bude dopo?ítána.

Napětí:   V
Proud:   A
Odpor:   ohm
Vykon:   W
 

21. RC obvod - Vybíjení kondenzátoru p?es odpor.
Kondenzátor C je nabit na po?áte?ní napětí U1. P?es odpor R se vybije na koncové napětí U2 za dobu t. Vztah mezi odporem, kapacitou, po?áte?ním napětím, koncovym napětím a dobou vybíjení. Zadejte 4 hodnoty, pátá bude dopo?ítána.

Kondenzátor C:   uF
Odpor R:   ohm
Po?áte?ní napětí U1:   V
Koncové napětí U2:   V
Doba vybíjení t:   s
 

22. RC obvod - ?asová konstanta (tau)
Vztah mezi odporem a kondenzátorem RC ?lánku a jeho ?asovou konstantou. Zadejte 2 hodnoty, t?etí bude dopo?ítána. ?asová konstanta je doba, za kterou se napětí na kondenzátoru sní?í e-krát (2,718x).

Kondenzátor:   uF
Odpor:   ohm
?asová konstanta (tau):   s
 

23. Energie v kondenzátoru
Vypo?et energie v kondenzátoru. Lze volit mezi verzí s celkovou energií a uvolněnou energií (energie, která se uvolní p?i neúplném vybití kondenzátoru na zbytkové napětí). Vypo?et se hodí nap?. p?i návrhu stroboskop?, fotoblesk?, coilgun? (cívkovych pistolí) apod. Zadejte v?echny údaje kromě jednoho, ktery bude dopo?ítán.

Energie:  
Napětí:   V
Zbytkové napětí:   V
Kapacita:   uF
Energie:   J (Ws)
 

24. Proudová hustota ve vodi?i
Formulá? umo?ňuje po?ítat s proudovou hustotou vodi?e, vedení nebo vinutí transformátoru.
-Vypo?et parametr? vodi?e (pr?měr a pr??ez) podle známého proudu a zvolené proudové hustoty
-Vypo?et proudové hustoty podle známého proudu a vodi?e (známe pr?měr nebo pr??ez)
-Vypo?et max proudu, pokud víme max. proudovou hustotu a pr?měr ?i pr??ez pou?itého vodi?e.
Zadejte DVě hodnoty, zbylé dvě budou dopo?ítány.

Proud:   A
Proudová hustota:   A/mm2
Pr??ez vodi?e:   mm2
Pr?měr vodi?e:   mm
 

25. Frekvence a st?ída oscilátoru s 555
Vypo?et frekvence a st?ídy oscilátoru (astabilního klopného obvodu) s ?asova?em 555 (NE555, CA555, CM555, SA555, TS555...). Zadejte hodnoty odpor? R1, R2 a kondenzátoru C1 (viz obrázek). Zvolte, zda je v obvodu pou?ita dioda D1 (umo?ňuje získat st?ídu pod 50%).

Schéma zapojení oscilátoru s 555

Dioda D1:  
R1:   ohm
R2:   ohm
C1:   uF
Frekvence:  
Hz
St?ída:  
%
 

26. Vypo?et SS elektromagnetu
Vypo?et cívky stejnosměrného elektromagnetu. Zjistí vhodny pr?měr drátu a po?et závit? pro elektromagnet napájeny napětím U s vinutím na kost?i?ce známych rozměr? a zvolenou proudovou hustotou ve vodi?i. Ur?í i pot?ebnou délku drátu, SS odpor vinutí a odebírany proud.
?initel (koeficient) plnění vinutí q je poměr celkového pr??ezu mědi (?isty pr??ez drátu krát po?et závit?) k plo?e okénka vinutí.

vypo?et elektromagnetu

Materiál vinutí:  
Napájecí napětí U:   V
Proudová hustota:   A/mm2
Vnit?ní pr?měr cívky d1:   mm
Vněj?í pr?měr cívky d2:   mm
Délka cívky (solenoidu) l:   mm
?initel plnění vinutí q:  
Po?et závit? N:  
Pr?měr drátu:  
mm
Délka drátu:  
m
SS odpor drátu:  
ohm
Odebírany proud:  
A
 
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏