English version

Vysíla? 7MHz AM 1W

     Toto je jednoduchy vysíla? pro amplitudovou modulaci v pásmu krátkych vln. Obsahuje t?i tranzistory. Pracuje jako oscilátor ?ízeny krystalem, m??e pracovat cca od 4,5MHz a? do 12MHz. Druhy stupeň je zesilova?. Pro jednoduchost zde je v kolektoru zapojen odpor a ne cívka. T?etí tranzistor je tradi?ně zapojeny koncovy stupeň s cívkou v kolektoru, p?es kondenzátor je p?ipojena anténa. Pro jednoduché uvádění do chodu a kvalitní zvuk je modulován a? poslední stupeň. Citlivost je proto malá a je pot?eba p?ed vstup p?ipojit nf zesilova?. Moduluje se pomocí tlumivky, která musí mít zna?nou induk?nost. Lze pou?ít i sekundár nějakého malého trafa. Já jsem pou?il sekundár trafa 220V/9V 1,6VA. Dvojitá tlumivka oscilátoru má 2x 6 závit? drátem 0,5mm na feritovém vále?ku pr?měru 5mm. Tlumivka koncového stupně je vzduchová a má 24 závit? vinutych drátem 0,5mm na pr?měru 10mm.
     Obvod se napájídob?e filtrovanym napětím 12V, odběr je cca 300mA. Pokud pot?ebujete zni?it koncovy tranzistor, nejjednodu?í je zapnout obvod bez p?ipojené antény :).

     Pozor! Pou?ívání tohoto vysíla?e bez povolení je ilegální.


schéma AM vysíla?e 1W 7MHz

Upozornění pro lamy:
Na dotazy, jaky dosah má tento krátkovlnny vysíla?, neodpovídám.P?idáno: 2002
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏