Vzorce, které v u?ebnicích nenajdete

    Sem budu postupně p?idávat r?zné u?ite?né vzorce. Vět?ina jich je zjednodu?enych pro pou?ití v praxi - v u?ebnici byste je hledali marně. Jednotky nejsou základní, ale ty, které se vyskytují v reálném světě. Konstanty a neměnné hodnoty jsou roznásobené a zastoupené jedinym ?íslem. Vzorce jsou nyní k dispozici i v podobě online kalkula?ky.

Máte ?puli drátu, nechcete jí celou rozmotat kv?li zji?tění jeho délky. Změ?te jeho odpor a podle pr?měru drátu spo?ítejte jeho pr??ez. Vzorec pro vypo?et délky drátu (m) podle jeho odporu (ohm) a pr??ezu (mm2):
l = R . S . 56P?evod mezi pr?měrem drátu (d, v mm) a pr??ezem (S, v mm2):
vzorec - P?evod mezi pr?měrem drátu a pr??ezem

Orienta?ní zi?tění vykonu sí?ového trafa (230V 50Hz) podle odporu primáru. Platí s velkou odchylkou. Vykon ve VA, odpor v ohmech:
P = 2000 / RVztah mezi hmotností drátu (v gramech), pr?měrem drátu (mm) a délkou (m) :
vzorec - Vztah mezi hmotností drátu, pr?měrem drátu a délkou

Mě?ení kapacity kondenzátoru "sí?ovou metodou". Podle proudu, ktery te?e kondenzátorem p?i napětí 230V 50Hz, se spo?ítá kapacita. Kapacita je v uF, proud v A:
C = 13,84 . IA obdobně - mě?ení induk?nosti cívky (tlumivky, primáru trafa) "sí?ovou metodou". Podle proudu, ktery te?e tlumivkou p?i napětí 230V 50Hz, se spo?ítá induk?nost (metoda se hodí jen na ?elezné induk?nosti dostate?ně velké, aby nedo?lo k jejich zni?ení nebo vyra?ení jisti?e). Induk?nost je v H, proud v A:
L = 0,732 / IVztah mezi úbytkem napětí na diodě LED (V) a její vlnovou délkou (nm).
vln.délka = 1240 / UVzore?ek pro p?epo?et svítivosti v kanedlách (cd) na světelny tok v lumenech (lm) a zpět. Hodí se pro LED diody a jiné světelné zdroje. Díky němu m??ete ur?it i měrny světelny vykon a světelnou ú?innost a porovnávat světelné zdroje s r?znym úhlem vyza?ování. Alfa je úhel světelného ku?ele.
vzorece - vzore?ek pro p?evod svítivosti LED diody v kanedlách (cd) na světelny tok v lumenech (lm) a zpět.

Vypo?et rychlosti zah?ívání vodi?e (vedení, transformátoru, ...) p?i p?etí?ení. Odvod tepla do okolí se zanedbává, tak?e se po?ítá s nejhor?í mo?nou variantou. Skute?ny nár?st teploty bude men?í. Druhy vzore?ek spo?ítá, o kolik se oh?eje vodi? s pr??ezem S, kterym protéká proud I po dobu t. T?etí vzore?ek spo?ítá, jak dlouho m??eme p?etě?ovat vodi? s pr??ezem S proudem I, pokud maximální změna teploty je delta theta, co? je rozdíl po?áte?ní teploty a maximální povolené teploty vedení ?i trafa. ?íslo 0,00487 je konstanta pro mě?, vychází z její měrné tepelné kapacity, hustoty a rezistivity (zeta / c . ró). Pro hliník pou?ijte konstantu 0,011.
vzorece - vzore?ek pro p?evod svítivosti LED diody v kanedlách (cd) na světelny tok v lumenech (lm) a zpět.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏