English version

Zákaz rtu?ovych teploměr? - ?ím je nahradit?

Legislativa:

Vět?ina z Vás si u? nejspí?e v?imla, ?e z lékáren a obchod? zmizelo něco, na co jste byli zvyklí odjak?iva - klasické skleněné rtu?ové léka?ské teploměry ur?ené k mě?ení tělesné teploty. Je to d?sledkem na?ízení Evropské Unie ES ?.1907/2006 (tzv. na?ízení REACH) platné od 1. 6. 2009, které omezuje prodej teploměr? (a dal?ích za?ízení) obsahující rtu? (Hg). Zakazuje uvádět tyto teploměry na trh, tedy prodávat ty nově vyrobené ?i dovezené. Zákaz se netyká prodeje pou?itych rtu?ovych teploměr?, tedy teploměr? ji? d?íve uvedenych na trh. Je tedy legální prodávat a kupovat pou?ité teploměry i pou?ívat v?echny, které byly zakoupeny p?ed 1. 6. 2009.

Co to je rtu?:

Rtu? je tě?ky kov, za pokojové teploty tekuty. Je jedinym ze dvou kapalnych prvk? a jedinym elementárním kapalnym kovem. Teplota tání je -39°C, co? je pro kov poměrně neobvyklé. Rtu? je velmi tě?ká, stejné mno?ství vá?í 13,5x více, ne? voda. Je dobrym elektrickym vodi?em a nesmá?í naprostou vět?inu povrch?. Pro její unikátní vlastnosti byla dlouho pou?ívána v r?znych mě?ících a elektrickych za?ízeních, nap?. teploměry, tlakoměry, barometry, elektrická relé a spína?e, detektory náklonu a ot?es?, termostaty apod. Od pou?ití rtuti se v?ak postupně upou?tí vzhledem k její toxicitě (jedovatosti). Některé slou?eniny rtuti pat?í mezi nejjedovatěj?í látky v?bec. ?istá elementární rtu? (ta, která je i v teploměru) je vyrazně méně jedovatá, stále v?ak ne zcela bezpe?ná. Toxicita rtuti je p?i nejmen?ím podivná. Mnohé zdroje uvádějí, ?e spolknutí rtuti nemá ?ádné vá?né následky, proto?e témě? není vst?ebávána, za?ívacím traktem rychle projde (zkou?et to v?ak silně nedoporu?uji). Popsán je i p?ípad neúspě?ného sebevraha, ktery si vst?íknul několik mililitr? rtuti do ?íly. Nedo?lo k o?ekávané rychlé smrti. Rtu? se pouze shromá?dila v srdci, a proto?e s krví nijak neinteraguje, ani po mnoha letech neměla ?ádné ú?inky. Vst?ebávání rtuti poko?kou je také zanedbatelné, p?esto raději nedoporu?uji zbyte?ny kontakt s ní. Na druhou stranu v?ak je rtu? nebezpe?ná svymi jedovatymi vypary, které uvolňuje i za pokojové teploty, není-li uzav?ena ve vzduchotěsné nádobě ?i p?ekryta nap?. hladinou vody. Rtu?ovy teploměr je zcela bezpe?ny, pokud nedojde k jeho rozbití. P?i jeho rozbití m??e dojít k rozlití rtuti. Ta poté uvolňuje ?kodlivé vypady, které jsou absorbovány dycháním, a musí tedy byt pe?livě uklizena a následně p?edána k likvidaci. Dlouhodobé vdechování rtu?ovych par m??e mít za následek nap?. t?es, ochablost kon?etin, zhor?ení paměti, ospalost, podrá?děnost, zhor?eny zrak, vypadávání vlas? a zub?, za?ívací obtí?e, nechu? k jídlu ?i zvy?eny krevní tlak. Absorbovaná rtu? se z těla vylu?uje jen velmi pomalu. K otravě rtutí obvykle docházelo p?i dlouhodobém pobytu s neuzav?enou rtutí ve ?patně větranych prostorech, ?i p?i zah?átí rtuti (odpa?ování se vyrazně urychlí a k otravě m??e dojít i p?i krátké expozici). Mno?ství rtuti v teploměru sice není p?íli? vysoké, p?esto je lep?í ho nepodceňovat.

úklid rtuti z rozbitého teploměru:

Pokud dojde k rozlití rtuti, je t?eba prostor dekontaminovat, a to co nejd?íve, proto?e rtu? se odpa?uje a hrozí roznesení roz?lapáním apod. St?epy teploměru umístěte do uzavíratelné nádoby. Vět?í kapky rtuti lze nasávat st?íka?kou s jehlou bez ?pi?ky (?pi?ku odlomit). Men?í kapky lze nahrnout stěrkou, starou kreditní kartou ?i podobnym p?edmětem na list papíru. Rtu? poté uzav?ít do vzduchotěsné nádoby (nap?. malá láhev). Drobné kapi?ky lze set?ít vlhkym savym papírem nebo pomocí pěny a stěrky. Rtu? nikdy nevysávejte vysava?em - vysava? nevratně kontaminujete a navíc vysáváním urychlujete uvolňování jedovatych par. Nepou?ívejte ani lopatku a smeták. Na lopatku, narozdíl od listu papíru, nelze malé kuli?ky namést. Smeták navíc svymi ?tětinami kuli?ky t?í?tí na mnoho men?ích. Prohlédněte velmi pe?livě podlahu v celé místnosti, kuli?ky se mohou zakutálet velmi daleko. K jejich zviditelnění m??e pomoci baterka, kterou svítíte vodorovně z boku - kuli?ky pak vytvá?ejí dlouhé stíny. P?i úklidu je vhodné pou?ít gumové rukavice. Sesbíranou rtu? i v?echny kontaminované pom?cky ne nutno uzav?ít do vzduchotěsnych nádob nebo dvou (pro jistotu) igelitovych pytl? v sobě. Je t?eba dát pozor, aby ostré ?ásti pytle neprotrhly. V p?ípadě, ?e rtu? byla rozlita na koberec, je t?eba jej odstranit. Roz?e?te jej na malé ?tverce (cca 30x30cm) a vkládejte je opět do pytl?, které následně uzav?ete. Ukli?te i podlahu pod kobercem, proto?e rtu? mohla propadnout. V?echnu sesbíranou rtu? i v?echny pou?ité pom?cky odevzdejte ve sběrném dvo?e (nebo p?i svozu nebezpe?ného odpadu) a obsluhu informujte, ?e jde o odpad se rtutí. Rtu? nevyhazujte do bě?ného domovního odpadu - je nebezpe?ná pro ?ivotní prost?edí. Rtu? ani nevylévejte do kanalizace (vana, umyvadlo, záchod). To nejen ohro?uje ?ivotní prost?edí, ale i bezprost?edně Vás. Rtu? se pravděpodobně zachytí v sifonu, odkud m??e uvolňovat páry. P?i ?i?tění sifonu v budoucnu navíc m??e dojít k dal?ímu rozlití rtuti. Poslední zbytky rtuti nap?. ve ?kvírách je dobré posypat prá?kovou sírou a nechat p?sobit alespoň 2 dny. Rtu? se se sírou slu?uje a vzniká méně nebezpe?ny a ve vodě nerozpustny sulfid rtu?naty (HgS). V podobě sulfidu rtu?natého (cinabarit, rumělka) se ostatně v p?írodě vyskytuje vět?ina rtuti. Je mo?né ho bě?nym zp?sobem zamést a vyt?ít. P?i a po úklidu rtuti je t?eba velmi dob?e a dostate?ně dlouho větrat, aby se odvětraly rtu?ové páry, nejlépe alespoň 24 hodin. V místnosti, kde byla rozlita rtu?, je dobré otev?ít v?echny okna a zav?ít dve?e vedoucí do ostatních místností. Mo?né je také vytvo?ení pr?vanu - otev?ení oken smě?ujících do r?znych stran. Větrání lze urychlit pomocí ventilátoru foukajícího ven z okna. Během úklidu a větrání je dobré minimalizovat pobyt osob, zejména dětí, v zamo?ené místnosti.

Bezpe?ná náhrada rtu?ovych teploměr?:

Nyní se nabízí otázka, ?ím rtu?ové teploměry nahradit. Jako první se nabízí pou?ití digitálních teploměr?. Vyhodou je jejich nerozbitnost, rychlej?í mě?ení, zvuková indikace konce mě?ení a snaz?í ?itelnost údaje. Nevyhodou v?ak je nutnost pou?ívat a vyměňovat baterie, problemati?těj?í ?i?tění, ale zejména jejich velmi malá p?esnost. Právě p?esnost se jeví jako největ?í problém, odchylka digitálních teploměr? je ?asto i více ne? 0,5°C, co? ji? m??e byt rozdíl mezi zdravym vá?ně nemocnym ?lověkem. Vyrobci u digitálních teploměr? obvykle uvádějí odchylku mnohem ni??í, ne? je realita. Digitální teploměr navíc ukazuje poka?dé jinou hodnotu, tak?e je to spí?e generátor náhodnych ?ísel. Kvalitní léka?sky teploměr musí mít odchylku do 0,1 nebo maximálně do 0,15°C. Proto vět?ina u?ivatel? nakonec digitální teploměry zavrhla. Na?těstí se v?ak kromě digitálních na trhu objevily i dal?í typy bezrtu?ovych teploměr?. Jedná se o klasické analogové skleněné bezrtu?ové teploměry s Galinstanem ?i jinymi slitinami, zákledem byvá galium. Jejich vzhled a zp?sob pou?ití se prakticky neli?í od pou?ití rtu?ovych teploměr?. Vyhodou je vysoká p?esnost, srovnatelná se rtu?ovymi teploměry, provoz bez baterií (?ádné riziko, ?e po dlouhém skladování není pou?itelny, vhodny tedy i pro lékárni?ky), snadná dezinfekce a zp?sob obsluhy, na ktery jste zvyklí.

Skleněné teploměry bez rtuti - co je na trhu:

Po zákazu rtu?ovych teploměr? se na trhu objevily bezrtu?ové skleněné teploměry r?znych vyrobc?. U?ivatelé se ale ?asto setkávali s novym problémem - teploměry je tě?ké sklepat. To je nejspí? zp?sobeno hustotou pou?ité kapaliny. Namísto rtuti, která má hustotu 13,53 g/cm3, je pou?ita slitina na bázi galia, nap?. Galinstan, s pravděpodobnym slo?ením 68% galia (Ga), 22% india (In), 10% cínu (Sn), mo?ná i stopy Antimonu (Sb) a Bismutu (Bi). Hustota Galinstanu je jen okolo 6,44 g/cm3. K hor?í sklepatelnosti m??e vést i viskozita a smá?ivost kapaliny. Slo?ení kapaliny se m??e u r?znych vyrobc? li?it. Sklepatelnost je ovlivněna i pr?měrem sloupce. Rozhodl jsem se tedy porovnat bezrtu?ové teploměry r?znych vyrobc? a porovnat je s těmi rtu?ovymi. Testoval jsem teploměry Exatherm Classic vyrobené v ?R a Geratherm Classic vyrobené v Německu. Francouzsky Exacto Classic se bohu?el p?estal vyrábět a nebo má vyrobní vypadek, a tak testován nebyl. Rozdíly v kvalitě jsou velké. Teploměr Geratherm se sklepává témě? stejně dob?e, jako rtu?ovy. Naproti tomu Exatherm se sklepat prakticky nedá ani kdybych si ruku ulomil. Z toho d?vodu in?eny?i z Exathermu museli vyu?ít ?eskou kreativitu a vyvinuli sklepávací pouzdro, díky kterému je sklepání snaz?í. Aby teploměr p?i sklepávání neodletěl, pouzdro je ?roubovací. Nevyhodou v?ak je, ?e tenky prou?ek plastu, ve kterém se rukoje? ohybá, se ?asem zlomí. Proto se také prodávají náhradní pouzdra :). Německy Geratherm na to ?el o dost chyt?eji. Tato firma věnovala velké úsilí vyzkumu nejvhodněj?í slitiny a vyvinula tzv. Galinstan, na ktery má i patent. Galinstan má teplotu tání -19,5°C. Vhodné slo?ení p?ispívá k lep?í sklepatelnosti. Teploměry jinych vyrobc? mohou obsahovat méně kvalitní kapalinu. Dal?ím d?vodem, pro? teploměry Geratherm lze lépe sklepat, je vět?í mno?ství kapaliny a tedy silněj?í sloupec. Teploměry Geratherm mají oproti Exathermu vyrazně vět?í nádr?ku a o dost silněj?í sloupec kapaliny, co? také vede k mnohem lep?í ?itelnosti, viz fotka dole. U teploměru Exatherm by zejména senio?i mohli mít problém s ode?ítáním sloupce. Vzhledem k tomu, ?e Galinstan je oproti rtuti mnohem bezpe?něj?í, není d?vod s ním ?et?it na úkor komfortu. Uváděná doba mě?ení u Gerathermu je 4 minuty shodně pro v?echny metody. U Exathermu je uváděno u nejbě?něj?í metody v podpa?í 5 - 10 minut, v ústech jen 3 minuty. Z vy?e popsanych d?vod? bych si vybral Geratherm Classic - za cenu vy??í jen o cca 10-20% nabízí vět?í komfort a více se blí?í rtu?ovému. Vyhodou Exathermu je zase o něco ni??í cena a lep?í dostupnost - prodává se na více místech a jedná se o ?esky vyrobek. Má vět?í ?íslice a nepatrně vět?í dílky stupnice.


Teploměry pou?ité p?i testu: 5x rtu?ovy pro porovnání sklepatelnosti a p?esnosti, 5x testované bezrtu?ové teploměry.


Z leva: 2x stary rtu?ovy Exatherm (?R), 1x nověj?í rtu?ovy Exatherm, 2x rtu?ovy Igar (Ukrajina), 3x bezrtu?ovy Exatherm Classic mercury free, 2x bezrtu?ovy Geratherm Classic ohne Quecksilber (Německo).


Teploměry ze zadní strany.


Rozdíl ve velikosti nádr?ky u bezrtu?ovych teploměr? Exatherm (vlevo) a Geratherm (vpravo). Men?í mno?ství kapaliny si vynutí ten?í sloupec a znamená hor?í ?itelnost. Také kv?li tomu Exatherm nejde témě? sklepat.


Zde je dob?e vidět rozdíl ve velikosti nádr?ky i ?itelnosti sloupce. Naho?e Geratherm, dole Exatherm.


Takhle m??e sklepávací pouzdro dopadnout po ?astěj?ím pou?ívání :).


Návod teploměru Exatherm Classic.


Návod teploměru Geratherm Classic.P?idáno: 2. 7. 2013
Zákaz ?árovek - p?esto si je koupíte. Jak je to mo?né?
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏