English version

Zákaz ?árovek - p?esto si je koupíte. Jak je to mo?né?

     Ka?dy u? se jistě doslechl o tom, ?e Evropská Unie (EU) si vynutila takzvany "zákaz ?árovek", ktery argumentuje jejich nízkou ú?inností. Takovy zákaz je v (snad je?tě) demokratické zemi k podivu - ka?dy se p?eci m??e sám rozhodnout, zda si p?iplatí za elekt?inu, nebo pou?ije úsporněj?í světelny zdroj. K omezení pou?ití ?árovek jen na místa, kde je nelze nahradit, by tedy sta?ila osvěta spot?ebitel?. V některych místech se skute?ně ?árovky nedají nahradit nap?. úspornymi kompaktními ?árovkami nebo to nemá smysl. P?íkladem je t?eba blikající signální světlo (semafory), ?árovky do trouby, ?árovky v místech, kde se rozsvěcí na krátky ?as (schodi?tě, chodby, záchod), proto?e úsporka na rozdíl od ?árovky po zapnutí svítí slabě a pot?ebuje několik minut, aby dosáhla plného jasu. úsporka není plnohodnotnou náhradou ?árovky také z d?vodu hor?í kvality světla. Nedovedu si p?edstavit úsporky nap?. v galeriích, divadlech a podobně. Kvalita světla je nejvíce patrná nap?. p?i osvětlování d?evěnych ploch. Srovnejte si d?evo pod ?árovkou a pod úsporkou. úsporky také svítí ?patně v chladu (osvětlení zahrady, gará?e, chladni?ek...), nehodí se do reflektor? a kv?li vět?ím rozměr?m a jinému tvaru do některych ?árovkovych svítidel nepasují. úsporky jsou kv?li rtuti nevhodné i tam, kde je riziko rozbití (osvětlení staveni??, dílen apod.) a nelze je stmívat. O jejich estetické stránce snad ani nemá cenu mluvit. Existují také halogenové ?árovky - o málo ú?inněj?í a několikrát dra??í, ne? oby?ejné. Pro z?ídka ?i krátce pou?ívaná svítidla (sklep, p?da, záchod, gará?, chodba) se nevyplatí (a ostaně zákaz se od roku 2016 bude tykat i jich).
     P?esto v?echno se EU vydala cestou zákaz? a ?árovky prostě zakázala. Její na?ízení jsou obecně velmi absurdní. Zakazuje teploměry kv?li jedovaté rtuti, ale na druhou stranu zákazem ?árovek (které neobsahují ?ádné nebezpe?né látky) nás nutí pou?ívat úsporky, které obsahují rtu? a jedovaty luminifor. Podobně absurdní je i rádoby ekologicky zákaz olovnatého cínu v plo?nych spojích spot?ebi??. Bezolovnaty cín sni?uje vyrazně jejich ?ivotnost a vede to k nár?stu objemu elektroodpadu. Dal?ím paradoxem je, ?e olovo ve spot?ebi?ích se pou?ívat nesmí (nap?. v televizoru je olova jen několik gram?), ale autobaterie, obsahující několik kilogram? olova, zakázány nejsou.
     Vra?me se ale k ?árovkám a podívejme se podrobněji na teorii a praxi jejich nesmyslného zákazu. Od 1. zá?í 2009 je prodej ?árovek postupně omezován v několika krocích dle Na?ízení komise (ES) ?. 244/2009 o světelnych zdrojích pro domácnost. Ní?e vidíte podrobny harmonogram jejich postupného zakazování. Nyní (2013) se nacházíme ve fázi, kdy u? jsou zakázány v?echny oby?ejné ?árovky. Jak ale vyplyvá ji? z názvu tohoto nesmyslného na?ízení, se tyká pouze světelnych zdroj? a to navíc pouze těch pro domácnost. To je poměrně podstatny detail. Díky tomu mohli vyrobci ?árovek tento nesmyslny netr?ní zákaz obejít a obnovit tím svobodny trh. ?árovky se opět prodávají. Někte?í vyrobci vyu?ili toho, ?e zakázány jsou ?árovky jako?to světelné zdroje, a za?ali je prodávat pod názvem Tepelná koule (Heat ball). U?ite?nym vystupem u? tedy není světlo, ale teplo. Jiní vyrobci zase vyu?ili toho, ?e zákaz se tyká jen světelnych zdroj? pro domácnost, a prodávají ?árovky pro pr?myslové pou?ití, nevhodné pro osvětlování v domácnosti. Jsou to úplně stejné ?árovky, li?ící se jen textem na krabi?ce. Tímto chytrym krokem vyrobci zachránili nejen své p?íjmy, ale i zákazníky, kte?í se bez ?árovek neobejdou, a zachránili tak i kousek demokracie. První zvěsti ?íkaly, ?e tyto nové ?árovky budou nesmyslně drahé (50 - 100 K?), ale nakonec se ukázalo, ?e je stále lze koupit levně, pod 10 K?. Viz obrázky ní?e.

Harmonogram zákazu ?árovek dle Na?ízení komise (ES) ?. 244/2009


Tepelná koule (Heat ball). ?ádná zmínka o tom, ?e by se mělo jednat o ?árovku. Jedná se o p?ímotop vhodny pro terária a inkubátory. Podivné ale je, ?e je zde stále uváděna t?ída E. Na fotce vidíte p?íklad tepelné koule BC Heat ball 100W a 75W. ?ivotnost ani světelny tok nejsou uvedeny. Napětí 220 - 240V. Cena 8,90 a 6,90 K?.


Ot?esuvzdorná 60W ?árovka TES-LAMPS pro pr?myslové pou?ití, není vhodná pro osvětlení v domácnosti. Dle parametr? (710lm, 1000h) se jedná o bě?nou ?árovku. Na rozdíl od tepelné koule zákazník neriskuje, ?e ?ivotnost bude zvy?ena na úkor světelného toku. Cena 6,90 K?.P?idáno: 1. 6. 2013
Zákaz rtu?ovych teploměr? - ?ím je nahradit?
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏