English version

Tranzistorovy obvod ZAPNI-VYPNI s jedním tla?ítkem

     Tento obvod umo?ňuje zapínání a vypínání spot?ebi?e (zátě?e) pomocí jednoho tla?ítka. Jedním stiskem se zapne, dal?ím stiskem se vypne. ?asto se k tomuto ú?elu pou?ívá dvojková děli?ka nebo 555ka, ale nevyhodou je odběr proudu i v klidu a slo?itost. Proto jsem navrhl obvod bez integrovanych obvod?, pouze s tranzistory. Ve vypnutém stavu neodebírá ?ádny proud, proto?e oba tranzistory jsou zav?ené. Hodí se tedy i pro bateriové napájení.
     Princip ?innosti je jednoduchy: Ve vypnutém stavu se C1 p?es zátě? a R2 nabije. Po stisknutí tla?ítka TL1 se napětí C1 p?ipojí k gejtu T2, ten se otev?e a zapne zátě?. Sou?asně p?es R1 otev?e T1 a ten dále udr?uje kladné napětí na gejtu. C1 se vybije p?es R2 a sepnuty T1. Po opětovném stisknutí TL1 se gejt T2 vybije do C1 (C1 má mnohem vy??í kapacitu, ne? gejt). Tím se T2 zav?e a následně i T1. Odpor R3 potom udr?uje gejt vybity a obvod z?stane ve vypnutém stavu a? do dal?ího stisku TL1.
     Jako spínací prvek T2 byl zvolen MOSFET typu N, proto?e umo?ňuje spínat s velmi malou ztrátou a gejt v klidovém stavu neodebírá ?ádny zbyte?ny proud. Lze pou?ít jakykoliv nízkonapě?ovy MOSFET s Uds cca 20 - 55V. ?ím men?í odpor v sepnutém stavu, tím lépe. Tranzistory dimenzované na zbyte?ně velké napětí obvykle mají tento odpor vět?í. Já jsem k otestování pou?il IRF3205. Lze pou?ít i MOSFETy ze základovych desek. T1 je libovolny maly PNP. V p?ípadě problém? se zákmity nebo p?íli? velkou kapacitou gejtu zvy?te hodnotu C1. Maximální napájecí napětí je omezeno hlavně max. napětím Ugs T2 a maximální proud jeho max. ztrátou. Minimální napájecí napětí zase zále?í na napětí, kdy T2 je?tě bude spolehlivě otvírat. V p?ípadě induktivní zátě?e k ní p?ipojte antiparalelní diodu. Kdy? má zátě? maly odběr nebo vlastní vypínání, p?ipojte k ní paralelní odpor cca 100k. Obvod se nehodí pro zátě?e s paralelní kapacitou (byla by nutná jeho úprava).


Schéma tranzistorového obvodu ZAPNI-VYPNI s jedním tla?ítkem.


Obrazec desky DPS a osazovací plánek, ktery podle mého schématu vytvo?il Temsi (tímto mu děkuji). Zde jsou soubory pro sta?ení: obrazec desky pro tisk v PDF a osazovací plánek v Eaglu.


Test v kontaktním poli.


Video - test obvodu.P?idáno: 8. 10. 2011
zpět na hlavní stránku
手机捕鱼游戏