English version

Zá?ivkovy Měni? 12V 4 - 65W s velmi vysokou ú?inností

     Nedávno jsem vytvo?il novy zá?ivkovy měni? na 12V s hlavním cílem - dosa?ení maximální ú?innosti. Zapojil jsem ho jako dvoj?inny měni? s MOSFETy. Ty jsou buzeny obvodem IR2153. Ten je p?vodně ur?en pro buzení polom?stku s oddělenym horním tranzistorem, ale zde není oddělení vyu?ito. Vyhodou obvodu je, ?e má 2 st?ídavě spínané vystupy vhodné pro buzení mosfet? a deadtime 1,2us. Je to mnohem lep?í ?e?ení ne? obvodem s 555 nebo 556. Pracovní frekvence je 35kHz (ideální frekvence pro vf buzení zá?ivky). Obvod IR2153 má UVL, tj. vypne se p?i napětí men?ím ne? 9V a chrání tím baterii p?ed zni?ením.
     Měni? m??e napájet témě? jakoukoliv zá?ivku. Vykonu (tedy hlavně proudu) zá?ivky se p?izp?sobí hodnoty C1 a L1. Pro tenké zá?ivky (velikost T5, pr?měr 16mm, 4 - 21W) a pro malé DZ zá?ivky (tvar U nebo 2U, 5 - 18W, bez zabudovaného startéru - 4pinové) se dá pou?ít kondenzátor a tlumivka z témě? jakékoliv úsporné zá?ivky. Kapacita startovacího kondenzátoru byvá asi 2n2 a? 3n3. K měni?i se dá p?ipojit i trubice z úsporné zá?ivky s p?vodní tlumivkou a startovacím kondenzátorem. Vystupní napětí a frekvence měni?e toti? odpovídá vystupu polom?stku pou?ívaného v úsporkách (obdélníkovy pr?běh cca 160V 35kHz). Pro silněj?í zá?ivky (T8 26mm nebo T12 38mm a velké DZ zá?ivky; 15 - 65W, 0,43A) se musí vyrobit tlumivka s vhodnou induk?ností a dostate?ně dimenzovaná, p?ípadně spojit 2 a? 3 tlumivky z úsporek paralelně. Pro velké zá?ivky je jmenovity proud 0,38 - 0,43A. Proud zá?ivkou je mo?no doladit změnou induk?nosti tlumivky (změna vzduchové mezery) nebo malou změnou pracovní frekvence. Změna je mo?ná v rozmezí asi 30 - 40 kHz a provádí se změnou hodnoty sou?ástek v oscilátoru (330p, 68k). Startovací kondenzátor se volí tak, aby byl blízko rezonance s tlumivkou. Po zapnutí je na něm zvy?ené napětí asi 500V, které zá?ivku zapálí. Musí byt dimenzován na 1000V. Díky velké ú?innosti lze vykon zá?ivky celkem p?esně odhadnout podle vykonu odebíraného ze zdroje 12V. K měni?i lze p?ipojit i více zá?ivek paralelně. Ka?dá potom má vlastní kondenzátor a tlumivku.
     Transformátor je vinut bez vzduchové mezery. Pou?ity drát musí byt dimenzovany podle po?adovaného vystupního vykonu. Pro malé zá?ivky je vhodněj?í pou?ít tranzistory IRFZ44 a jádro s men?ím pr??ezem. Potom se musí zvy?it po?et závit?. Nap?. pokud pou?ijete jádro s pr??ezem st?.sl. 45mm2 místo doporu?eného jádra 90mm2, zvy?í se po?et závit? v?ech vinutí na dvojnásobek, tedy 2x10z a 132z. Vyhodou men?ího trafa je men?í proud naprázdno. Potom se měni? pro malou zá?ivku svou ú?inností p?iblí?í měni?i pro velkou zá?ivku.
     Tranzistory IRF3205 (55V 110A rON=0,008R max; td(ON)=14ns, tr=101ns, td(OFF)=50ns, tf=65ns, CGS=3250pF) nepot?ebují pro men?í vykony chladi?. ú?innost měni?e je p?i správné konstrukci více ne? 90%.

     Pozor! p?esto?e se obvod napájí z bezpe?ného napětí 12V, je na jeho vystupu ?ivotu nebezpe?né napětí a? 500V, p?ípadně i více! V?echny ?ásti na sekundární straně (ve schématu napravo od transformátoru) v?etně zá?ivky musí byt chráněny proti doteku!


Zá?ivkovy Měni? 12V 4 - 65W s velmi vysokou ú?inností - schéma

Zku?ební konstrukce měni?e (pou?ity p?edimenzované chladi?e a trafo)
Zku?ební konstrukce měni?e (pou?ity p?edimenzované chladi?e a trafo)

Měni? napájí 36Wattovou zá?ivku PL-L 36W/840 PHILIPS (DZ) se světelnym tokem 2850lm
Měni? napájí 36Wattovou zá?ivku PL-L 36W/840 PHILIPS (DZ) se světelnym tokem 2850lm (měrny vykon asi 80lm/W). C1 = 10n 1kV, C2 = 220n 250Vac.

Zku?ební konstrukce II. se zá?ivkou 8W F8T5 (16 x 300mm).
Zku?ební konstrukce II. se zá?ivkou 8W F8T5 (16 x 300mm). C1 = 2n2 1kV. C2 = 100n 250Vac.

vyrobeny zá?ivkovy měni? v provozu
v provozuzpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏