English version

Elektronicky zá?ivkovy p?ed?adník 8 - 144W

     Pro velky zájem o toto zapojení jsem vytvo?il jednoduchy a levny elektronicky p?ed?adník pro jednu nebo více zá?ivek s celkovym vykonem a? 144W.
     Elektronicky p?ed?adník má mnohem vy??í ú?innost ne? klasická tlumivka, eliminuje stroboskopicky efekt a mrkání, umo?ňuje rychly start bez blikání a prodlu?uje ?ivotnost zá?ivky. Také odpadá pou?ívání startér? a problémy s kompenzací. Navíc vysokofrekven?ně buzené trubice svítí p?i stejném p?íkonu asi o 10% více. Porovnání vlastní spot?eby klasickych tlumivek a elektronického p?ed?adníku pro typická svítidla ukazuje tabulka:

Zá?IVKY 18W 2x 18W 3x 18W 4x 18W 36W 2x 36W 3x 36W 4x 36W 58W 2x 58W
Vlastní spot?eba klasickych tlumivek 9W 18W 27W 36W 9W 18W 27W 36W 13W 26W
Vlastní spot?eba elektronického p?ed?adníku 2,5W 2,9W 3,5W 4,3W 2,8W 3,8W 4,9W 6W 3,2W 4,2W

Obvod pracuje jako polom?stek s MOSFETy. Ty jsou buzeny obvodem IR2153. Pracovní frekvence je 35kHz (ideální frekvence pro vf buzení zá?ivek). P?ed?adník m??e napájet témě? jakékoliv zá?ivky. Vykonu (tedy hlavně proudu) zá?ivky se p?izp?sobí hodnoty C1 a L1. Pro tenké zá?ivky (velikost T5, pr?měr 16mm, 4 - 21W) a pro malé DZ zá?ivky (tvar U nebo 2U, 5 - 18W, bez zabudovaného startéru - 4pinové) se dá pou?ít kondenzátor a tlumivka z témě? jakékoliv úsporné zá?ivky. Kapacita startovacího kondenzátoru byvá asi 2n2 a? 3n3. K měni?i se dá p?ipojit i trubice z rozbité úsporné zá?ivky s p?vodní tlumivkou a startovacím kondenzátorem. Vystupní napětí a frekvence měni?e toti? odpovídá vystupu polom?stku pou?ívaného v úsporkách (obdélníkovy pr?běh cca 160V 35kHz). Pro silněj?í zá?ivky (T8 26mm nebo T12 38mm a velké DZ zá?ivky; 15 - 65W; 0,38 - 0,43A) se musí vyrobit tlumivka s vhodnou induk?ností a dostate?ně dimenzovaná, p?ípadně spojit 2 a? 3 tlumivky z úsporek paralelně. Pro velké zá?ivky je jmenovity proud 0,38 - 0,43A. Proud zá?ivkou je mo?no doladit změnou induk?nosti tlumivky (změna vzduchové mezery) nebo malou změnou pracovní frekvence. Změna je mo?ná v rozmezí asi 30 - 40 kHz a provádí se změnou hodnoty sou?ástek v oscilátoru (330p, 68k). Startovací kondenzátor C1, C2 se volí tak, aby byl blízko rezonance s tlumivkou. Pro velké zá?ivky se volí cca 10nF. Po zapnutí je na něm zvy?ené napětí asi 500V, které zá?ivku zapálí. Musí byt dimenzován na 1000V. Kondenzátor C3 chrání MOSFETy p?ed napě?ovymi ?pi?kami z induk?nosti a omezuje dU/dt. Jeho kapacita se volí tak, aby nedocházelo k tvrdému spínání (asi 5 - 6nF na 1A proudu do zá?ivek). Měl by byt impulzní, na napětí 1000V. Díky velké ú?innosti lze vykon zá?ivky celkem p?esně odhadnout podle odběru proudu, ktery se namě?í za filtra?ním elektrolytem. Napětí je zde asi 300V. Ode?tě se vlastní spot?eba p?ed?adníku asi 3W. K p?ed?adníku lze p?ipojit i více zá?ivek paralelně. Ka?dá potom má vlastní kondenzátory a tlumivku.
     Pou?ité tranzistory nepot?ebují a? do vykonu 72W chlaci?. Vlastní spot?eba obvodu je asi 2,5 - 6W (podle zatí?ení). Na vstupu napájení je zapojen odru?ovací filtr a termistor pro omezení proudové ?pi?ky p?i zapnutí. Pro malé vykony ho lze nahradit oby?ejnym odporem. Napětí 15V pro obvod IR2153 se získává srá?ením z usměrněného napětí 300V. Zenerova dioda není pot?eba - ta je ji? zabudovaná v IO (Uz = 15V). Srá?ecí odpor 33k má ztrátu asi 2,3W a je největ?ím "kotlem" v obvodu. Ztráta p?ed?adníku je ale i p?esto mnohem men?í ne? p?i pou?ití klasické tlumivky. (Kdybyste se p?eci jen chtěli zbavit ztráty 2,3W, bylo by mo?né napětí srá?et kapacitně ze st?ídavého napětí nebo získat miniaturním impulzním transformátorkem z vystupu polom?stku. V p?ípadě transformátorku by se obvod startoval p?es odpor asi 1M.) Kapacita filtra?ního elektrolytu závisí na vykonu zá?ivek. Volí se asi 0,3 - 1uF na ka?dy Watt.

     Pozor! Cely obvod je galvanicky spojen se sítí! V?echny jeho ?ásti musí byt chráněny proti doteku. P?i ?patném napájení zá?ivky m??e dojít k její explozi.

schéma elektronického zá?ivkového p?ed?adníku
schéma elektronického zá?ivkového p?ed?adníku

Hotovy modul p?ed?adníku 2x 36W
Hotovy modul p?ed?adníku 2x 36W.

testování zá?ivkového p?ed?adníku
Testování p?ed?adníku na zá?ivkách DZ 36W. Tlumivky mají 200z drátem 0,35mm, jsou na feritovém jád?e 40mm2 a mají vzduchovou mezeru 1,3mm ve v?ech sloupkách. C1 a C2 jsou 10n 1000V, C3 je 4n7 1000V.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏