English version

Zdroj 20kV DC napájeny ze sítě

     Na internetu jsou spousty schémat zdroj? vysokého napětí napájenych z 12V, 24V nebo 30V). Abych p?inesl něco nového, vyvinul jsem zdroj napájeny p?ímo ze sítě, ktery pracuje s usměrněnym sí?ovym napětím, tedy 325V. Vyhodou tohoto zdroje je mimo jiné hlavně poměrně velky proud, do zkratu asi 50mA a vykon a? stovky Watt?. Zdroj je ale měkky a m??e pracovat trvale do zkratu, a proto se hodí nap?. pro napájení teslova transformátoru (vykonem se vyrovná malému neonovému trafu), r?znych amatérskych plynovych a vzduchovych laser? a mnoha dal?ích více nebo méně nebezpe?nych za?ízení.
     Jedná se o jednoduchy samokmitající impulzní zdroj. Jako spínací prvek zde slou?í tranzistor ur?eny pro ?ádkové vychylování (tzv. HOT), ktery má povolené napětí UCE 1500V. Vhodné jsou nap? BU2520AF, BU508AF, BU2525AF, BU2527AF, BU2532AF a některé tranzistory ?ady 2SC. Hodnoty sou?ástek nejsou p?íli? kritické, lze vyu?ít ?uplíkové zásoby. Elektrolyt m??e mít i men?í kapacitu. Odpor 470R a kondenzátor 220n ur?ují vystupní proud. Sni?ováním jejich hodnot proud roste a naopak. Nedoporu?uji v?ak jít pod 330R a 100n. Proud závisí i na vzduchové meze?e jádra trafa, ale tu doporu?uji nechat v p?vodním stavu, pop?. jen mírně zvět?it o je?tě jeden kousek papíru na ka?dé straně. Vystupní napětí je p?ímo úměrné napětí zenerovy diody, lze ho zvy?it i sní?ením po?tu závit? pomocného vinutí ze 7 na 6, v krajním p?ípadě 5. Kondenzátor 22n ur?uje pracovní frekvenci a jeho hodnotu je t?eba upravit na největ?í proud (nejjasněj?í oblouk). Na místě BA159 lze pou?ít jakoukoli rychlou diodu alespoň na 60V a 1A. S tlumícím ?lánkem 2n2 a 47R raději neexperimentujte, jinak hrozí zni?ení tranzistoru napě?ovymi ?pi?kami. Tranzistor by měl byt typ bez zabudovaného odporu mezi B a E. Pokud bude tento odpor mít, najděte si bu?to jiny tranzistor, nebo změňte odpor 100k 4W na 22k 10W. Zenerova dioda musí byt alespoň na 1,3W, lépe je?tě silněj?í. Tento zdroj m??e p?i správně zvolenych hodnotách sou?ástek a vzduchové mezery v jád?e dávat i stovky watt?, v?e závisí jen na tom, co p?e?ije sekundár a vnit?ní dioda v trafu. Pokud by se stejně vykonny zdroj napájel z 12 nebo 24V, tranzistor by se vyrovnal men?ímu p?ímotopu :-). P?i práci s vy??ím napájecím napětím jsou ale ztráty bipolárního tranzistoru ni??í. Zmiňované trafo je samoz?ejmě vn trafo z televize nebo monitoru, které má zabudovanou diodu nebo jejich kaskádu. U star?ích traf bez diody lze pou?ít samoz?ejmě vněj?í diodu. Trafa s násobi?em se p?íli? nehodí. P?i pou?ití star?ího trafa se vyu?ije jen sekundár, primáry se navinou místo p?vodních vinutí. U nověj?ích traf, které mají v?echny vinutí zalité v jedné ?ásti, se navine jen pomocné vinutí (asi 7z) na odkrytou ?ást jádra a jako hlavní primární vinutí se vyu?ije p?vodní primár. V ka?dém p?ípadě je v?ak nutné dodr?et polaritu v?ech viutí nazna?enou ve schématu.
     P?i prvním zapínání zdroje dejte do série ?árovku 100-200W. P?i ?patném zapojení to sice mo?ná nezabrání zni?ení tranzistoru, ale p?ípadná destrukce nebude probíhat tak vybu?nym zp?sobem a navíc zachráníte více sou?ástek :). Po úspě?ném testu zatí?ení a zkratuvzdornosti (a blbuvzdornosti :-)) m??ete ?árovku vypustit.

     Pozor!!! Tento zdroj je velmi nebezpe?ny. Napájí p?ímo ze sítě a v?echny sou?ástky jsou pod sí?ovym napětím. Elektrolyticky kondenzátor z?stává nabity i po vypnutí. P?i kontaktu ?lověka s vystupem zdroje m??e téci smrtelny proud. Vysoké napětí je navíc schopno p?eklenout vzdálenost i několik cm. Ve spojení s kondenzátorem na vystupu se riziko je?tě zvy?uje. I maly kondenzátor domácí vyroby nabity na 20kV je velmi nebezpe?ny. Zdroj by měli stavět a pou?ívat jen zku?ení konstrukté?i, kte?í znají zásady práce s vysokym napětí. Za p?ípadné újmy neberu ?ádnou zodpovědnost, v?e provádíte na vlastní nebezpe?í.

Zdroj vysokého napětí 20kV napájeny ze sítě
Zdroj vysokého napětí 20kV napájeny ze sítě - schéma

orientace vyvod? vn trafa
orientace vyvod? vn trafa


Cely zdroj (je?tě není hotová elektronika)

Hotová elektronika zdroje, dosti zbastlená:-) (odpor 100k je zde na 8W)
Hotová elektronika zdroje, dosti zbastlená:-) (odpor 100k je zde na 8W)

Primár 100z navinuty na ?pulku od cínu, pod ním je vinutí 7z.
Primár 100z navinuty na ?pulku od cínu, pod ním je vinutí 7z.

Test zdroje.
Test zdroje.

Zdroj rozsvěcí zá?ivku 4W F4T5.
Zdroj rozsvěcí zá?ivku 4W F4T5.



zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏