English version

Zdroj 80kV s TV vn trafem a násobi?em

    Tento zdroj se skládá z jednoho vn trafa z ?erbobílé televize a Villardova násobi?e. Trafo je buzeno jakymkoli polom?stkem s MOSFETy a dává napětí 20kV s frekvencí cca 20kHz. Primár je p?eviuty na asi 30 závit? vinutych trojitě drátem pr?měru 0,5mm. K buzení trafa lze pou?ít stejny polom?stek jako v obvodu induk?ního oh?evu. P?i pou?ití IGBT polom?stku, dvou traf a p?ípadně vět?í kapacity kondenzátor? lze dosáhnout je?tě vy??ího vykonu. Trafa potom mají primáry sériově (ka?dy 15 závit?) a sekundáry paralelně.
    Násobi? je sestaven ze dvou kondenzátor? 500p 60kV, jednoho 1n 30kV a ?ty? vn diod. Kondenzátory jsou vyrobené ze svinutého alobalu a igelitu. Ka?dá z diod je sestavena ze ?edesáti BA159 v sérii. Ty jsou potom prota?ené do gumové hadi?ky a omotané okolo pravítka :), které slou?í jako nosná konstrukce.
    Naprázdno dává zdroj a? 100kV. Vyboje se zapalují p?i p?iblí?ení elektrod na asi 20 - 15cm. P?i oddalování elektrod se díky zna?nému proudu dají vyboje protáhnout a? na 35cm. Kv?li kondenzátor?m v násobi?i jsou vyboje dosti hlu?né. (Kondenzátory se vybíjí v impulzech, proud nete?e spojitě). P?i provozu naprázdno je i ze vzdálenosti t?i ?tvrtě metru cítit elektricky vítr a elektrostatické síly pohybují s lehkymi p?edměty a p?ívodními vodi?i.

     Pozor! Tento zdroj je velmi nebezpe?ny. Vystupní napětí m??e byt smrtelné a p?eklenuje vzdálenosti i několik desítek cm. Elektrostatické síly mohou pohybovat s neupevněnymi vodi?i. Kondenzátory z?stávají nabité i dlouho po vypnutí. Zdroj m??e po?kodit blízká elektronická za?ízení a pamě?ová média. P?i provozu m??e vznikat ozón. Za va?e p?ípadné újmy nebere autor ?ádnou zodpovědnost. V?e děláte jen na vlastní nebezpe?í.


schéma zdroje 80kV s jedním TV vn trafem a násobi?em


Vyboje (co taky jiného :-)).


Vyboj 35cm.

Hadi?ka délky 55cm se sní?enym tlakem jako neonová trubice.


Plato 200 diod BA159 (jedno nesta?ilo, celkem jich padlo 240).


60 spojeych diod.

Diody v hadici.


Cely násobi?. (Kondezátor 1n 30kV není na obrázku vidět, proto?e je umístěn u vn trafa.)


Video ke sta?ení najdete v sekci videazpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏