English version

Vysokofrekven?ní zdroj vysokého napětí

     Tento zdroj vytvá?í vysoké napětí několika tisíc volt? o frekvenci několika stovek kHz. Takové napětí se chová jinak ne? stejnosměrné vn nebo vn o ni??í frekvenci. Proto s ním lze provádět pokusy, které s jinymi zdroji provést nelze. Hlavní vyhodou je to, ?e toto napětí díky povrchovému jevu nezp?sobuje témě? ?ádné elektrické ?oky, tak?e se m??ete dokonce dotknout vystupu neizolovanym kovovym p?edmětem (!). Vysokofrekven?ní proud v?ak má tepelné ú?inky, nelze se tedy vystupu dotykat p?ímo (hrozí popálení).
     Zapojení zdroje je velmi jednoduché, jedná se o jedno?inny měni? s MOSFETem buzenym pomocí velmi jednoduchého oscilátoru s obvodem 555. Na vystupu není ?ádny rezonan?ní kondenzátor proto?e jeho funkci p?ebírá jednak vystupní a Millerova kapacita MOSFETu a jednak vnit?ní kapacita transformátoru. Pracovní frekvence se ladí do rezonance pomocí trimru. P?i správném naladění vyvod slabě sr?í. Odběr za?ízení je cca 6A. Pou?ity MOSFET je typu N, nap?. BUZ10, BUZ11, IRF530, IRF540, IRFZ44, STP24NF10, nebo STP36NF06. Tranzistor musí byt na chladi?i, sta?í v?ak men?í ne? ten na obrázcích.
     Vystupní trafo je navinuto na velké feritové jádro ze starého televizního vn trafa. Primár má 6 závit? tlustym izolovanym vodi?em. Sekundár má 300 závit? pr?měru 0,4mm nebo méně vinutych nap?. na cívku od cínu. Vinutí je vinuto v několika vrstvách (v mém p?ípadě pěti). V ka?dé vrstvě jsou závity vinuty pe?livě vedle sebe a nesmějí byt nikdy p?es sebe. Jednotlivé vrstvy vinutí musí byt od sebe dob?e izolované, nap?. prou?kem vyst?i?enym z plastové láhve. Izolace musí sahat a? ke kraji cívky a musí byt alespoň ve dvou vrstvách, jinak dojde k pr?razu. Vinutí se nevine samoz?ejmě a? ke kraji, ale nechává se na ka?dé straně mezera asi 3 a? 4 mm. vinutí se musí zalepit izola?ní páskou, aby se nemohlo p?iblí?it ke kraji kost?i?ky. Pozornost je nutno věnovat také vyvod?m cívky a p?echod?m mezi jednotlivymi vrstvami. V p?ípadě pěti vrstev budou na ka?dé straně cívky 2 p?echody a 1 vyvod. Ty musí byt vhodně rozmístěny, ideálně 120 stupň? od sebe. Uzemněny je samoz?ejmě spodní vyvod cívky. S po?ty závit? m??ete samoz?ejmě experimentovat, ale na primár nedoporu?uji méně ne? 3 závity.
     Pokusy se zdrojem nebudu dlouze popisovat, k tomu slou?í obrázky ní?e. Obrázky se stejně nejlíp ?tou :-). Ka?dy jistě p?ijde i na mnoho dal?ích experiement?.

     UPOZORNěNí: Pokusy se zdrojem provádíte na vlastní nebezpe?í a autor nebere ?ádnou zodpovědnost za va?e p?ípadné ?kody na zdraví, ?ivotě nebo majetku. P?i doteku vystupu m??e dojít k popálení nebo úrazu elektrickym proudem. Se zdrojem nesmí pracovat osoby s kardiostimulátorem nebo jinymi podp?rnymi p?ístroji, ani se k němu p?ibli?ovat. Dlouhodobého p?sobení vf proud? na organismus m??e mít nep?íznivé ú?inky. Zdroj m??e po?kodit blízké elektronické spot?ebi?e a p?ístroje. P?i provozu také dochází k silnému ru?ení rozhlasu a radiového spojení.


Schéma zapojení vysokofrekven?ního zdroje vysokého napětí.


Obrazec desky DPS a osazovací plánek. Zde jsou soubory pro sta?ení: obrazec desky pro tisk v PDF a osazovací plánek v Eaglu. Za zaslání obrazc? děkuji Temsimu.


Cely zdroj s baterií. Lze ho ale napájet i stejnosměrnym zdrojem 12V s uzemněnym vystupem a povolenym proudem alespoň 7A.


Trafo.


Elektronika (dosti odbytá, navíc zapojení bylo několikrát měněno).


Nepovedená cívka, měla jen jednu vrstvu izolace a nep?e?ila dlouhodobé pokusy.


Zdroje drátu na sekundár: vpravo je primár z vn trafa z tv Athos (50.léta), vlevo je svislé vychylovací vinutí z o něco nov?í televize.


Vyboj do ?roubu. Opravdu to nic nedělá:-)


Sodíková vybojka (SHC 150W)...


A je?tě jedna (SHCP 110W).


Modravy rtu?ovy vyboj v ?iré zá?ivce.


Klasická zá?ivka.


Koruna ?eská.


Rtu?ová vybojka RVL-X 80W bez vněj?ího skla.


Velká doutnavka (svítí u? p?i p?iblí?ení k trafu).


Xenonová vybojka.


A ?árovka 200W jako plazma koule. P?i takto vysoké frekvenci jsou ale vyboje ml?né a nep?ipomínají blesky.zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏