English version

Zdroj vysokého napětí 40 000 V ss

zdroj vn - animace

    Zdroj vytvá?í stejnosměrné vysoké napětí 40kV, se kterym se dají dělat zajímavé pokusy. P?i p?iblí?ení záporného pólu k vystupu vn asi na 4 - 5 cm uvidíte světélkování konc? drát? a p?i je?tě trochu vet?ím p?iblí?ení elektricky oblouk.
    Pokus 1: P?ibli?te se rukou k elektrodě vn asi na 10 - 7 cm. Z elektrody vane tzv. elektricky vítr.
Dotkněte se prstem vystupu. Bude cítit slabé praskání statické elekt?iny. (Není to hor?í ne? dotknout se svetru.) Kdy? se druhou rukou dotknete nap?. podlahy, bude cítit opět statická elekt?ina. R?zné lehké p?edměty (papír, látka, r?zné obaly, igelit, ale t?eba i pravítko nebo trojuhelník) se p?ilepí na stěnu nebo i spodní stranu stolu. Některé p?edměty naopak p?isko?í k ruce. P?i dotyku ?lověku mírně vstávají vlasy, ale není to p?íli? znatelné (na to by ste pot?ebovali spí?e generátor Van de Graafa s napětím stovek kV). Provádějte jen pokud stojíte na nevodivé podlo?ce a od v?ech elektrickych spot?ebi?? jste alespoň 0,5 m daleko! Záporny pól obvodu spojte se zemí.
    Pokus 2: Polo?te na zem dva ?tverce z alobalu velké asi 10x10 cm, k jednomu p?ipojte vystup zdroje, druhy nep?ipojujte. Mezera mezi ?tverci nechte asi 5 cm, do ní polo?te d?evěnou tu?ku. Kolmo na ní polo?te druhou tu?ku, ta se po zapnutí vn rozhoupe ze strany na stranu. (P?itahuje k opa?nému náboji a kdy? se dotkne, tak zase na druhou stranu...)
    Popis zapojení: Oscilátor s obvodem 555 pracuje na frekvenci cca 17 - 21kHz, lze ji doladit trimry P1 a P2 na maximální vystupní napětí. Trimr P1 ovlivňuje i st?ídu kmit?. Vystupem je ?ízen ?ízen první tranzistor, typu PNP. Schottkyho dioda brání jeho saturaci a tím zrychluje spínání, není ale nezbytně nutná. Druhy tranzistor je vykonovy, typu NPN. Musí mít chladi? s plochou alespoň 200 cm2. Napětí se transformuje ve vysokonapě?ovém transformátoru, které lze získat ze starého televizoru (jedná se o trafo bez zabudovaného usměrnění). St?ídavé vn napětí se usměrňuje a násobí zdvojovacím obvodem s vn kondenzátorem a dvěmi vn diodami. Diody najdete opět v televizorech (anodu diody poznáte - v televizi je spojena s vystupem vn trafa, katoda s obrazovkou). Kondenzátor lze vyrobit z alobalua igelitu ?i zkumavky (lydenská láhev) Díky násobi?i je vystupní napětí zdvojeno na 40kV. Zdroj se napájí ss napětím 12-15V, odběr je okolo 3A.

     Pozor!!! Vysoké napětí je smrtelně nebezpe?né a mohou s ním pracovat pouze kompetentní osoby. Za p?ípadné újmy na zdraví nebo majetku zp?sobené tímto zdrojem neberu ?ádnou zodpovědnost. V?e děláte na vlastí nebezpe?í.

Zdroj ss vysokého napětí 40kV
Schéma zdroje ss vysokého napětí 40kV.P?idáno: 2002
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏