English version

Jednoduchy zdroj vysokého napětí 60 000 V ss

    Zdroj vytvá?í vysoké napětí 60kV, se kterym se dají dělat zajímavé pokusy. P?i p?iblí?ení záporného pólu k vystupu vn asi na 6 - 8 cm uvidíte světélkování konc? drát? a p?i je?tě trochu vet?ím p?iblí?ení elektricky oblouk.
    Pokus 1: P?ibli?te se rukou k elektrodě vn asi na 15 - 10 cm. Z elektrody vane tzv. elektricky vítr.
Dotkněte se prstem vystupu. Bude cítit slabé praskání statické elekt?iny. Kdy? se druhou rukou dotknete nap?. podlahy, bude cítit opět statická elekt?ina. R?zné lehké p?edměty (papír, látka, r?zné obaly, igelit, ale t?eba i pravítko nebo trojuhelník) se p?ilepí na stěnu nebo i spodní stranu stolu. Některé p?edměty naopak p?isko?í k ruce. P?i dotyku ?lověku mírně vstávají vlasy, ale není to p?íli? znatelné (na to by ste pot?ebovali spí?e generátor Van de Graafa s napětím stovek kV). Provádějte jen pokud stojíte na nevodivé podlo?ce a od v?ech elektrickych spot?ebi?? jste alespoň 0,5 m daleko! Záporny pól obvodu spojte se zemí.
    Pokus 2: Polo?te na zem dva ?tverce z alobalu velké asi 10x10 cm, k jednomu p?ipojte vystup zdroje, druhy nep?ipojujte. Mezera mezi ?tverci nechte asi 5 cm, do ní polo?te d?evěnou tu?ku. Kolmo na ní polo?te druhou tu?ku, ta se po zapnutí vn rozhoupe ze strany na stranu. (P?itahuje k opa?nému náboji a kdy? se dotkne, tak zase na druhou stranu...)
    Pokus 3: K vystupu p?ipevněte ?roub (hlavou dol?). Vemte tenky drát, natvarujte ho podle Obr. 2. a nasa?te ho na ?roub. Po zapnutí zdroje se drát rozto?í (ten na obrázku se bude to?it proti směru hodinovych ru?i?ek).
    Popis zapojení: Princip je podobny jako u p?edchozího zdroje, oscilátor je v?ak mnohem jednodu??í. Skládá se jen z vykonového tranzistoru a ?árovky, která nahrazuje vykonovy odpor a sou?asně slou?í jako signalizace provozu. Na trafu se vyu?ije stávající vn cívka a cívka se ?esti závity. Na nákresu (Obr. 3) je vyvod vn cívky, ktery se spojí se zemí ozna?en 1. Vyvod s ozna?eny 2 se spojí p?es ?árovku s bází tranzistoru a 3 se spojí s kladnym pólem. Hlavní cívku (3 závity) je nutné navinout drátem s pr??ezem alespoň 1,5 mm. Pokud nebude obvod pracovat, p?epólujte vyvody hlavní cívky. Pokud pou?ijete jiné trafo nebo se vám nepoda?i identifikovat p?vodní vinutí se 6z, naviňte si na jádro vlastní L2. Frekvence oscilátoru je asi 25kHz. Napětí 60kV se získává ztrojova?em, ktery se zkládá ze dvou vn kondenzátor? a t?í vn diod. Vn diodu najdete ve staré televizi a vn kondenzátor se vyrobí ze zkumavky a kousku alobalu - jeden pól vznikne omotáním zkumavky a druhy str?ením roli?ky alobalu dovnit? zkumavky. Mezi nimi musí byt asi 4 - 5 cm místa, aby nedo?lo k p?eskoku oblouku. Zdroj se napájí ss napětím 12-15V, odběr je okolo 2,5A.

P?edvádění zdroje na Mělnickém gymnáziu v roce 2003

     Pozor!!! Vysoké napětí je smrtelně nebezpe?né a mohou s ním pracovat pouze kompetentní osoby. Za p?ípadné újmy na zdraví nebo majetku zp?sobené tímto zdrojem neberu ?ádnou zodpovědnost. V?e děláte na vlastí nebezpe?í.


Obr. 1 - schéma zdroj vysokého napětí 60 000 V ss.


Obr. 2 - tvar drátu pro stavbu elektrostatického motoru.


Obr. 3 - vysokonapě?ovy transformátor 6PK 600 51 z televizoru.P?idáno: 2002
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏