English version

Elektronkovy zesilova? t?ídy A

     Tento elektronkovy zesilova? zesiluje pomocí dvou elektronek: triody E1 (p?edzesilova?) a pentody E2 (koncovy stupeň). Na místě E1 lze pou?ít témě? jakoukoliv malou triodu, na místě E2 vykonovou pentodu. Lep?í je samoz?ejmě vyu?ít elektronky p?ímo ur?ené k zesilování zvuku (fungoval by i s vf triodou a t?eba pentodou z horizontálního vychylování, ale kvalita tím trochu utrpí). Zesilova? se napájí stejnosměrnym zdrojem 150 a? 250 Vss, zdroj pro zjednodu?ení neuvádím (vě?ím, ?e ka?dy zvládne udělat zdroj s trafem, usměrňova?em a filtrací C-R-C nebo C-L-C). Vystupní trafo lze pou?ít ze starého televizoru ?i rádia, koupit nové (vyrábějí se i nová trafa speciálně na tyto ú?ely, ale jsou dosti drahá), navinout si jej, nebo provést úpravu nějakého dostupného trafa. Vystupní trafo musí mít vzduchovou mezeru, proto nikdy nepou?íváme sí?ová trafa jako vystupní (je zde stejnosměrná slo?ka proudu). Změnou odporu 270R/2W je mo?né upravit anodovy proud pentod. Proud v?dy volíme tak, aby nebyl p?ekro?ena maximální katalogová hodnota. Ni??í anodovy proud p?ispívá k del?ímu ?ivotu elektronek.

     Pozor! V zesilova?i je nebezpe?né napětí! P?ed manipulací je v?dy nutné jej odpojit od sítě a ujistit se, ?e kondenzátory jsou vybité.


Schéma elektronkového zesilova?e t?ídy A (1 kanál).P?idáno: 2002
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏