English version

R?zné zvukové generátory

     Zde je několik r?znych houka?ek a generátor? zvuku. Na obr. 1 je typické zapojení houka?ky s obvodem 555. Kmito?et zvuku ur?ují R2 a C1 (?ím men?í hodnota, tím vy??í kmito?et). Obvod na obr. 2 generuje typicky zvuk praskání desky a m??e se hodit d?eba DJ?m. Vystup se p?imíchá do zesilova?e... co dodat. S hodnotami sou?ástek se samoz?ejmě m??e experimentovat. Obr. 3 zobrazuje velmi oblíbené zapojení sirény se dvěma diskrétními tranzistory. Jednoduchou sirénu s kolísajícím tónem (sanitka, policie) najdete na obr. 4. Je to vlastně schéma z obr. 1 doplněné o samoblikající LED a kondenzátor. LED bliká a mění tím svoji spot?ebu, to ovlivňuje napětí na 5. vyvodu IO 555 a tím i kmito?et. Kondenzátor zaji??uje "klouzání" zvuku, bez něj se jen st?ídají dva tóny. Reproduktor v obvodech 1 - 4 se dá nahradit piezoelektrickym, odpadá pak jeho sériovy kondenzátor. Na obr. 5 je bzu?ák napájeny sí?ovym napětím. Je zde pou?it piezoelektricky reproduktorek. Zajímavostí je, ?e obvod neobsahuje ?ádné aktivní polovodi?ové sou?ástky. Kmitání zaji??uje doutnavka. Proto?e r?zné doutnavky a rep. mají jiné vlastnosti, je t?eba někdy experimentovat s hodnotou Rx.

     Obvod na obr. 5 je napájen p?ímo ze sítě a proto není vhodny pro za?áte?níky. P?ed manipulací je nutné jej odpojit od sítě a zajistit bezpe?né vybití kondenzátor?.

sirénka s 555
Obr. 1 - jednoduchá sirénka s obvodem 555

generátor zvuku praskání desky
Obr. 2 - generátor zvuku praskání desky

houka?ka se dvěma tranzistory NPN
Obr. 3 - houka?ka se dvěma tranzistory NPN

sirénka s 555 s kolísajícím tónem
Obr. 4 - siréna s kolísajícím tónem

bzu?ák na sí?ové napětí
Obr. 5 - bzu?ák na sí?ové napětí s doutnavkouP?idáno: 2002
zpět na úvodní stránku
手机捕鱼游戏